Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie mogileńskim (IV)

Drukuj

Powiatowy  Urząd  Pracy  w  Mogilnie  realizuje  projekt  pozakonkursowy  dofinansowany  z  Funduszy Europejskich pt. „Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie mogileńskim (IV)”.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.1 Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy.

 

Wartość projektu wynosi 2 836 714,00 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich: 2 411 207,00 zł.

  

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia znajdujących   się   w   trudnej   sytuacji   na   rynku   pracy   w   powiecie   mogileńskim,   w   szczególności: osób powyżej  50 roku życia, kobiet, osób z niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych, osób o niskich kwalifikacjach.

  

Grupę docelową projektu stanowią osoby powyżej 29 roku życia zarejestrowane jako osoby bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mogilnie, w szczególności:

 

Ze wsparcia w ramach projektu skorzystać mogą byli uczestnicy projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach Osi 9 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, spełniający kryteria grupy docelowej.

 

Rekrutacja  uczestników  projektu  prowadzona  jest  w  sposób  ciągły  do  wyczerpania  zaplanowanych w danym roku form wsparcia z uwzględnieniem kryteriów udziału w projekcie.

 W ramach projektu realizowane jest wsparcie w postaci:

Ponadto dla każdego z uczestników projektu przedstawienie konkretnej oferty aktywizacji zawodowej poprzedza analiza umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych danego uczestnika poprzez opracowanie/aktualizację Indywidualnego Planu Działania.

Głównym rezultatem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez co najmniej 42 % uczestników projektu w  najtrudniejszej  sytuacji,  w  tym  imigrantów,  reemigrantów,  osób  w  wieku  50  lat  i  więcej,  kobiet, osób z niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych, osób z niskimi kwalifikacjami do poziomu ISCED 3.

 

Szczegółowe  informacje  na  temat  projektu  dostępne  są  w  Powiatowym  Urzędzie  Pracy  w  Mogilnie, ul. Obrońców Mogilna 1, 88-300 Mogilno, pod numerem telefonu: 52 318 67 42, a także na stronie internetowej PUP w Mogilnie: http://mogilno.praca.gov.pl/.

 

Szczegółowe informacje nt. realizowanych form wsparcia uzyskać można w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mogilnie: