BENEFICJENCI PROJEKTU

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu;
 • 19 Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie w województwie kujawsko-pomorskim;
 • 3 Ośrodki Pomocy Społecznej w miastach na prawach powiatu w województwie kujawsko-pomorskim.

 

PROJEKT RODZINA W CENTRUM

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

Całkowita wartość projektu: 12 318 179,50 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 10 470 452,57 zł

 

OKRES REALIZACJI

Projekt realizowany będzie od 01.07.2018 r. do 30.06.2020 r.

 

CEL PROGRAMU

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w województwie kujawsko-pomorskim.

 

KTO OTRZYMA WSPARCIE

 • osoby przebywające w pieczy zastępczej;
 • osoby opuszczające pieczę zastępczą;
 • osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą;
 • osoby w rodzinach przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo - wychowawczych i systemie pieczy zastępczej (w tym rodziny objęte wsparciem asystenta rodziny);
 • osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą;
 • kandydaci do sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej;
 • osoby prowadzące rodzinne domy dziecka;
 • dyrektorzy placówek opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego;
 • wolontariusze;
 • inne osoby, których udział w projekcie jest niezbędny do skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

 

JAKA POMOC

Centra Wspierania Rodzin działające w powiatach oferują:

 • specjalistyczne poradnictwo rodzinne:
  • pedagogiczne,
  • prawne,
  • psychologiczne,
  • psychiatryczne;
 • mediacje rodzinne;
 • terapia rodzinna grupowa i indywidualna;
 • warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie;
 • zajęcia animacyjne dla dzieci;
 • warsztaty socjoterapeutyczne;
 • warsztaty „Moje emocje”;
 • grupy wsparcia dla rodzin naturalnych i zastępczych;
 • szkolenia dla wolontariuszy;
 • wyjazdy edukacyjne;
 • superwizja rodzin zastępczych;
 • warsztaty dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą.

 

 

EFEKTY

 • kontynuacja działań Centrów Wspierania Rodzin w  powiatach i miastach na prawach powiatu w województwie kujawsko-pomorskim
 • kompleksowe objęcie wsparciem rodzin zastępczych oraz rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze
 • poprawa relacji w rodzinie
 • równe szanse rozwoju dzieci
 • zmniejszenie liczby dzieci umieszczanych w pieczy
 • wzrost liczby kandydatów na rodziny zastępcze

 

Rodziny, które chcą otrzymać wsparcie powinny zgłosić się do właściwego terytorialnie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie lub bezpośrednio do Centrum Wsparcia Rodziny.

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu

ul. Janiny Bartkiewiczówny 93, 87-100 Toruń
Godziny pracy:
Poniedziałek: 7:30 - 15:30
Wtorek: 7:30 - 17:00
Środa: 7:30 - 15:30
Czwartek: 7:30 - 15:30
Piątek: 7:30 - 14:00