Drukuj

  

 

 

PROJEKT RODZINA W CENTRUM

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

Całkowita wartość projektu: 12 619 231,90 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 10 726 347,11 zł

 

BENEFICJENCI PROJEKTU

 

OKRES REALIZACJI

Projekt realizowany będzie od 01.07.2018 r. do 30.06.2020 r.

 

CEL PROGRAMU

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w województwie kujawsko-pomorskim.

 

KTO OTRZYMA WSPARCIE

 

JAKA POMOC

Centra Wspierania Rodzin działające w powiatach oferują:

 

 

EFEKTY

 

Rodziny, które chcą otrzymać wsparcie powinny zgłosić się do właściwego terytorialnie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie lub bezpośrednio do Centrum Wsparcia Rodziny.