Dostępność usług RWC

Drukuj

W związku z zakończeniem w dniu 30 czerwca 2018 roku projektu, pn. "Rodzina w Centrum" informujemy...

W związku z zakończeniem w dniu 30 czerwca 2018 roku projektu, pn. „Rodzina w Centrum” (RPKP.09.03.02-04-0008/16) realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych w ramach części RPO WKP 2014-2020 współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego, informujemy, że na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w: Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie, Miejskich Ośrodkach Pomocy Rodzinie w Grudziądzu, Toruniu i Włocławku oraz w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy przez okres 4 tygodni, tj. do 30 lipca 2018 r. w dalszym ciągu funkcjonują i dostępne są następujące usługi*:

*w danym powiecie obowiązuje inny katalog usług.

  

Osoby zainteresowane wskazanymi usługami więcej informacji mogą uzyskać w Centrach Wspierania Rodziny działających w powiatach przy PCPR oraz w miastach na prawach powiatu w MOPR/MOPS.