BENEFICJENCI PROJEKTU:

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu
 • 19 Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie
 • 4 Ośrodki Pomocy Społecznej w miastach na prawach powiatu

 

PROJEKT RODZINA W CENTRUM

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

Całkowita wartość projektu: 11 482 020 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 9 759 717 zł

 

CEL PROGRAMU

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług wspierania rodzin naturalnych i zastępczych
w województwie kujawsko-pomorskim.

 

KTO OTRZYMA WSPARCIE

 • osoby przebywające w pieczy zastępczej
 • osoby opuszczające pieczę zastępczą
 • osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą
 • osoby w rodzinach przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo - wychowawczych i systemie pieczy zastępczej ( w tym rodziny objęte wsparciem asystenta rodziny)
 • osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą
 • kandydaci do sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej
 • osoby prowadzące rodzinny dom dziecka
 • dyrektorzy placówek opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego
 • wolontariusze
 • inne osoby, których udział w projekcie jest niezbędny do skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

 

JAKA POMOC

Centra Wspierania Rodzin działające w powiatach oferują:

 • poradnictwo rodzinne: - pedagogiczne - prawne - psychologiczne - psychiatryczne,
 • mediacje rodzinne
 • terapia rodzinna
 • warsztaty dla rodziców
 • zajęcia animacyjne dla dzieci
 • warsztaty socjoterapeutyczne
 • grupy wsparcia/grupy samopomocowe
 • szkolenia dla wolontariuszy,
 • wyjazdy edukacyjne
 • superwizja rodzin zastępczych
 • pomoc dla usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej
 • wsparcie szkoleniowo - doradcze dla kadry placówek oraz rodzin zastępczych

 

EFEKTY

 • utworzenie 23 centrów wsparcia rodziny /w każdym powiecie i mieście na prawach powiatu w województwie/
 • kompleksowe objęcie wsparciem rodzin zastępczych oraz rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze
 • poprawa relacji w rodzinie
 • równe szanse rozwoju dzieci
 • zmniejszenie liczby dzieci umieszczanych w pieczy
 • wzrost liczby kandydatów na rodziny zastępcze

 

Rodziny, które chcą otrzymać wsparcie powinny zgłosić się do właściwego terytorialnie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie lub bezpośrednio do Centrum Wsparcia Rodziny.

 

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu

ul. Janiny Bartkiewiczówny 93, 87-100 Toruń
Godziny pracy:
Poniedziałek: 7:30 - 15:30
Wtorek: 7:30 - 17:00
Środa: 7:30 - 15:30
Czwartek: 7:30 - 15:30
Piątek: 7:30 - 14:00