Drukuj

PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ W PROJEKCIE

RODZINA W CENTRUM

LIPIEC 2016 - CZERWIEC 2018

 

Projekt „Rodzina w Centrum” realizowano we wszystkich powiatach województwa kujawsko-pomorskiego  od 1 lipca 2016 do 30 czerwca 208 roku.

W ramach projektu kompleksowym wsparciem objęto rodziny naturalne borykające się z problemami opiekuńczo-wychowawczymi oraz rodziny zastępcze, w tym dzieci i młodzież przebywające bądź opuszczające pieczę zastępczą. Wsparciem w zakresie doskonalenia zawodowego objęto dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego, kadrę rodzinnych domów dziecka, rodziny zastępcze. Prowadzono także działania szkoleniowe, przygotowujące kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

Jednym z założeń projektu było zapewnienie odpowiedniego miejsca realizacji dla prowadzenie tak szerokiego wsparcia w postaci usług wsparcia rodziny. I tak w ramach projektu, w każdym powiecie województwa kujawsko-pomorskiego:

Naszym celem było zwiększenie dostępu do usług wspierania rodzin naturalnych i zastępczych w województwie kujawsko-pomorskim. Korzystając z zaplecza jakim były Centra zrealizowaliśmy nasz cel i wynikające z niego zaplanowane zadania:

 

USŁUGI WSPARCIA RODZINY I PIECZY ZASTĘPCZEJ, w tym:

Do 30 czerwca 2018 roku z usług CWR skorzystało ponad 8 000 osób.

 

DOSKONALENIE OSÓB SPRAWUJĄCYCH RODZINNĄ PIECZĘ ZASTĘPCZĄ, w tym: rodzin zastępczych, kadry prowadzącej RDD, placówek opiekuńczo-wychowaczych do 14 dzieci:

W ramach doskonalenia kadr i osób sprawujących piecze zastępcza, wychodząc naprzeciw potrzebom, zorganizowano szkolenia i kursy obejmujące m.in. tematykę: prawidłowej komunikacji, pracy nad relacjami w rodzinie, podniesienia kompetencji rodzicielskich, pracy z dzieckiem po traumie, problematyki wychowania dziecka z ADHD, RAD, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Zorganizowano szkolenia i kursy, uzupełniane doradztwem indywidualnym
i grupowym, w tym:

Łącznie wsparciem szkoleniowym i doradczym objęto 206 osób.

 

PRZYGOTOWANIE KANDYDATÓW DO PEŁNIENIA FUNKCJI RODZICA ZASTĘPCZEGO

Łącznie przygotowano 102 kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

 

DZIAŁANIA NA RZECZ DEINSTYTUCJONALIZACJI PIECZY ZASTĘPCZEJ W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM:

Łącznie w spotkaniach wzięło udział około 2420 osób.