Tytuł projektu: Trampolina 2

Beneficjenci projektu:

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu
 • Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego „Aditus”

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.2 Aktywne włączenie młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym.

Okres realizacji projektu: 1.09.2018 – 31.08.2020 r.

Całkowita wartość projektu: 7 700 751,31 zł

Kwota dofinansowania: 7 315 713,74 zł                   

Cel projektu: Wzrost aktywności społecznej, edukacyjnej i zawodowej oraz zwiększenie zdolności funkcjonowania w społeczeństwie młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym tj. 400 osób objętych sądowym środkiem wychowawczym, a także wzrost umiejętności niezbędnych we wspieraniu rozwoju młodzieży u 120 osób z otoczenia młodzieży objętej projektem, z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, w okresie od 01.09.2018 r. do 31.08.2020 r.

Uczestnicy projektu: młodzież zamieszkała lub ucząca się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, wobec której zastosowano sądowy środek wychowawczy, np. nadzór kuratora oraz otoczenie młodzieży tj. rodzice lub opiekunowie prawni, a także inne osoby z najbliższego środowiska osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem.

Oferowane formy wsparcia:

Uczestnicy otrzymają wsparcie indywidualne i grupowe prowadzące do kompleksowej aktywizacji społeczno-zawodowej poprzez zapoznanie z alternatywnymi formami spędzania czasu wolnego, organizację zajęć sportowych, działania terapeutyczne, psychologiczne oraz działania wzmacniające kompetencje edukacyjno-zawodowe, a także poprzez wsparcie skierowane do ich otoczenia.

Wśród oferowanych form wsparcia znajdą się m.in.:

 • opieka wykwalifikowanej kadry specjalistów, tj. wychowawców i specjalistów ds. resocjalizacji;
 • zajęcia profilaktyczno-wychowawcze mające na celu zapoznanie z alternatywnymi formami spędzania czasu wolnego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego: m.in. wyjścia do filharmonii, opery, kina, teatru, lokalnych ośrodków kultury;
 • warsztaty informatyczno-medialne;
 • organizacja zajęć sportowych;
 • organizacja zajęć z zakresu artterapii;
 • obozy resocjalizacyjno-terapeutyczne;
 • spotkania z psychologiem, socjoterapeutą, doradcą zawodowym i edukatorami;
 • kursy, szkolenia zawodowe oraz staże;
 • poradnictwo pedagogiczne dla otoczenia;
 • wyjazdy edukacyjne wzmacniające więzi i relacje między rodzicami i dziećmi.

Dzięki wykorzystaniu infrastruktury województwa kujawsko-pomorskiego prowadzonych będzie 20 Młodzieżowych Centrów skupiających młodzież objętą sądowym środkiem wychowawczym.