Mówimy „NIE” wykluczeniu!

Drukuj

Od dnia 1 października 2018 roku Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu wraz z Partnerami, realizuje w ramach projektu pn. „Wykluczenie – nie ma MOWy!” kompleksowe zadania mające na celu aktywizację społeczno-zawodową. Składają się na to m.in.: działania terapeutyczne, psychologiczne, działania wzmacniające kompetencje edukacyjno-zawodowe, czy promujące alternatywne formy spędzania wolnego czasu.

W pięciu Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych oraz jednym Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii, którzy są współrealizatorami naszego projektu, zaczęły się zajęcia z uczestnikami.  Wielość wsparcia jakie otrzymują uczestnicy naszego projektu, wymaga krótkiego podsumowania dotychczas zrealizowanych zajęć, do których należały:

Do końca roku wsparcie uzyska również otoczenie uczestników projektu – nauczyciele MOW/MOS, dla których przewidziano superwizję, natomiast w pierwszym półroczu 2019 r. kursy podnoszące kompetencje np.: Terapię skoncentrowaną na Rozwiązaniach I lub II stopnia (TSR), Dialog motywujący. W ramach przyszłego wsparcia dla uczestników planuje się przeprowadzenie m.in.: warsztatów asertywności z elementami równości szans płci, kursów zawodowych, obozów resocjalizacyjnych, organizację turniejów sportowych czy nowatorskich zajęć Lean Management.

 

Galeria zdjęć: