Drukuj

 

Tytuł projektu: Wykluczenie – nie ma MOWy!

 

Beneficjent projektu:

Partnerzy projektu:

Realizatorzy projektu z ramienia Partnerów:

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.2 Aktywne włączenie młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym.

Okres realizacji projektu: 1.09.2018 – 31.08.2021 r.

Całkowita wartość projektu: 4 937 941,22 zł

Kwota dofinansowania: 4 691 044,15 zł                   

Cel projektu: Wzrost aktywności społecznej, edukacyjnej i zawodowej zwiększającej zdolność funkcjonowania w społeczeństwie młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, tj. 255 wychowanków 5 Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych (MOW) oraz 1 Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii (MOS), mieszczących się w województwie kujawsko-pomorskim oraz wsparcie 30 nauczycieli pracujących w MOW i MOS w okresie 01.09.2018 r. – 31.08.2021 r.

Uczestnicy projektu: osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, a także otoczenie osób nieletnich, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości lub przebywających w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii (w takim zakresie w jakim jest to niezbędne dla wsparcia ww. osób) w tym osoby pełniące obowiązki opiekuńcze), tj. nauczyciele zatrudnieni w MOW/MOS.

Oferowane formy wsparcia:

Uczestnicy otrzymają wsparcie indywidualne i grupowe prowadzące do kompleksowej aktywizacji społeczno-zawodowej poprzez zapoznanie z alternatywnymi formami spędzania czasu wolnego, organizację zajęć sportowych, działania terapeutyczne, psychologiczne oraz działania wzmacniające kompetencje edukacyjno-zawodowe, a także poprzez wsparcie skierowane do ich otoczenia.

Wśród oferowanych form wsparcia dla młodzieży znajdą się m.in.:

Natomiast dla nauczycieli MOW i MOS przewidziano superrewizję oraz kursy podnoszące kompetencje np. Terapię skoncentrowaną na Rozwiązaniach I lub II stopnia, Dialog motywujący.