Do góry

Różne

Uchwała Nr 12/272/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2012 r.w sprawie przyjęcia wstępnego projektu „Kujawsko Pomorskiego Programu na Rzecz Ekonomii Społecznej” na lata 2013 – 2020 i skierowania go do konsultacji społecznych

 

Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze, Dz.U. 1982 nr 30 poz. 210, z późn. zmianami.

 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych, Dz.U. 2006 nr 94 poz. 651, z późn. zmianami.

 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych, Dz.U. 2012 nr 0 poz. 456.

 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 października 2009 r. w sprawie wzoru wniosku spółdzielni socjalnej o zwrot opłaconych składek oraz trybu dokonywania ich zwrotu, Dz.U. 2009 nr 176 poz. 1367.

 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 sierpnia 2007 r. w sprawie określenia wzorów zaświadczeń dołączanych do wniosku o wpis spółdzielni socjalnej do Krajowego Rejestru Sądowego, Dz.U. 2007 nr 149 poz. 1051.

 

Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, Dz.U. 2003 nr 122 poz.1143, z późn. zmianami.

 

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r., Dz.U. 2004 nr 99 poz. 1001, z późn. zmianami.

 

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Dz.U. 1997, nr 123, poz. 776, z późn. zmianami.

 

Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, Dz.U. 1994, nr 111, poz. 535, z późn. zmianami.

 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej,  Dz.U. 2012, nr 0, poz. 850

 

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Dz.U.2003 nr 96 poz. 873, z późn. zmianami

 

Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r., Dz.U. 2004, nr 64, poz. 593, z późn. zmianami

 

Ustawa prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r., Dz.U. 1989 nr 20 poz. 104, z późn. zmianami

 

Ustawa o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r., Dz.U. 1984 nr 21 poz. 97, z późn. zmianami

 

Raport z kompleksowego badania sektora ekonomii społecznej w regionie kujawsko-pomorskim,w ramach projektu systemowego ROPS w Toruniu pn.”Akademia Pomocy i Integracji Społecznej – Wsparcie kadr”

 
 
 
Powered by Phoca Download