Powiat Rypiński/Powiatowy Urząd Pracy w Rypinie realizuje projekt konkursowy „Aktywni młodzi w powiecie rypińskim” w ramach Poddziałanie 1.2.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Jednym z założeń projektu, realizowanego do końca czerwca 2023 roku, jest zapewnienie możliwości skorzystania ze wsparcia w nim oferowanego byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach Osi 9 RPO WK-P na lata 2014-2020, jeżeli będą spełniać łącznie poniższe kryteria projektowe:

  • status: osoba zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rypinie jako bezrobotna;
  • wiek: osoba w wieku 18-29 lat (osoba od 18 roku życia do dnia ukończenia 30 roku życia, tj. do dnia 30 urodzin);

W projekcie preferowane będą następujące grupy osób:

  • osoby należące do tzw. kategorii młodzieży NEET (tj. osoby, które nie pracują, nie kształcą się, nie szkolą);

Rekrutacja uczestników do projektu odbywa się w sposób ciągły (tzn. do wyczerpania limitu miejsc) i jest prowadzona w siedzibie tut. urzędu.

Szczegóły na plakacie projektowym [pdf, 245KB].