Tytuł projektu: Wykluczenie – nie ma MOWy! 2 – etap I

  

Beneficjent projektu:

Województwo Kujawsko-Pomorskie / Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu

 

Partnerzy projektu:

 • Powiat Inowrocławski
 • Gmina Miasto Włocławek
 • Powiat Nakielski
 • Powiat Mogileński
 • Fundacja Aktywizacji i Integracji

 

Realizatorzy z ramienia Partnerów:

 • Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy dla Dziewcząt im. Polskich Olimpijczyków w Kruszwicy
 • Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy we Włocławku
 • Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Ireny Sendlerowej w Samostrzelu
 • Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy dla Chłopców w Strzelnie
 • Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Szerzawach
 • Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy dla Chłopców w Bielicach
 • Fundacja Aktywizacji i Integracji

  

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 (dalej: FEdKP), Oś priorytetowa Priorytet 08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie 08.25 Usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.

 

Okres realizacji projektu: 01.09.2023– 31.12.2026 r.

Całkowita wartość projektu: 8 632 216,03 zł

Kwota dofinansowania z UE: 7 337 383,62 zł

 

Cel projektu:

W ramach projektu powstanie zintegrowany system działań wspierających dzieci i młodzież, przebywających obecnie w placówkach o charakterze wychowawczym, resocjalizacyjnym i socjoterapeutycznym na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Projekt będzie miał na  celu poprawę dostępu do usług wsparcia dla dzieci i młodzieży mających problemy w zakresie prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie.  Tym samym umożliwi się nieletnim lepsze, zgodne z normami funkcjonowanie w przyszłości. Ponadto projekt nakierowany będzie na deinstytucjonalizację procesów resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych poprzez prowadzenie działań zmierzających do usamodzielnienia wychowanków i umożliwienia im prawidłowego funkcjonowania poza placówką zamkniętą.  Działania te przyczynią się do zwiększania równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług. 

 

Uczestnicy projektu:

Dzieci, młodzież i młodzi dorośli wymagający wsparcia, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z niepełnosprawnościami i ich otoczenie, w tym:

- osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki przeciwdziałania demoralizacji nieletnich i dopuszczaniu się przez nich czynów karalnych zdefiniowane na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (Dz.U. 2022 r. poz. 1700), w tym osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych,

- osoby nieletnie przebywające w młodzieżowych ośrodkach Socjoterapii,

- pracownicy innych podmiotów działających na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

 

Oferowane formy wsparcia:

Uczestnicy otrzymają wsparcie indywidualne i grupowe, mające wzbogacić proces

resocjalizacyjny, przygotować do pełnienia dalszych ról społecznych, nakierowane na pomoc w usamodzielnianiu dzieci i młodzieży.

Wśród oferowanych form wsparcia znajdą się m.in.:

 

 1. Profilaktyka zaburzeń w sferze zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży przebywających w placówkach zamkniętych:
 • konsultacje specjalistyczne, w tym poradnictwo psychologiczne i psychiatryczne
 • organizacja zajęć terapeutycznych, w tym także terapii z profilaktyką uzależnień, terapii z profilaktyką zaburzeń odżywiania.

 

 1. Zajęcia podnoszące kompetencje młodzieży przebywającej w placówkach zamkniętych w zakresie usamodzielnienia i prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie:
 • zajęcia polegające na treningu usamodzielnienia, w tym: trening gospodarowania budżetem domowym, trening porządku i higieny, trening załatwiania spraw urzędowych, trening umiejętności poszukiwania pracy, trening kulinarny,
 • zajęcia z zakresu aktywizacji zawodowej, w tym udział w targach pracy, wizytach zawodoznawczych, zajęciach o charakterze zawodowym, opcjonalnie w kursach zawodowych,
 • zajęcia z zakresu edukacji seksualnej z elementami przygotowania do rodzicielstwa.

 

 1. Inne formy pracy wychowawczej, resocjalizacyjnej i socjoterapeutycznej, np.:
 • resocjalizacja nieletnich przez sport: zajęcia promujące kulturę fizyczną i zdrową rywalizację, w tym zajęcia sportowe: gimnastyka, piłka nożna
 • wyjścia/ wyjazdy w ramach zajęć profilaktyczno-wychowawczych, np. kino, teatr, basen
 • młodzieżowe obozy resocjalizacyjno-terapeutyczne.

 

 1. Wsparcie w zakresie usamodzielniania osób opuszczających placówki całodobowe:
 • utworzenie mieszkań treningowych dla osób opuszczających placówki całodobowe (Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze, Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii) w tym najem lokali, ponoszenie opłat za media oraz zakup sprzętu i wyposażenia (przy założeniu częściowej partycypacji w czynszu osób usamodzielnianych),
 • wsparcie opiekunów/asystentów usamodzielniania,
 • realizacja indywidualnego programu usamodzielnienia.

 

 1. Wsparcie kadr świadczących usługi na rzecz dzieci i młodzieży:
 • organizacja szkoleń specjalistycznych dla kadr placówek całodobowych (w tym m.in. asystentura, profilaktyka uzależnień, usamodzielnienie itd.), w tym pracowników młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, celem przygotowania specjalistów świadczących usługi społeczne dla dzieci i młodzieży przygotowujących się do opuszczenia form instytucjonalnych oraz będących „na granicy” umieszczenia w placówce;
 • organizacja konferencji/seminariów świadomościowych, zwłaszcza w obszarze możliwych form resocjalizacyjno – socjoterapeutyczno – wychowawczych zgodnych z ideą deinstytucjonalizacji oraz w obszarze innowacyjnych metod pracy z wychowankiem.

 

 

Rezultaty:

Liczba osób objętych usługami w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej: 400

Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej istniejących po zakończeniu projektu: 32

Liczba utworzonych miejsc świadczenia usług w społeczności lokalnej: 6

Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu: 180

#FunduszeUE  #FunduszeEuropejskie