Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w ROPS w Toruniu.

 

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym  informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej z siedzibą w Toruniu, przy ul. Janiny Bartkiewiczówny 93, zwanym dalej „Ośrodkiem”.

 2. W Ośrodku wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod następującym adresem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  i/lub pod nr tel.: 56 657 14 66.

 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w zakresie niezbędnym do realizacji ustawowych zadań Ośrodka na podstawie:

 • art. 6 ust. 1 lit. C Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

 • art. 9 ust. 2 lit. B Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

 • ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 125, z 2022 r. poz. 1700.),

 • uchwały nr 27/99 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 29 stycznia 1999 roku w sprawie utworzenia Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej,

 • ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668),

 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ((Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964),

 • ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 oraz z 2017 r. poz. 60),

 • ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 1),

 • ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 176),

 • ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057).

 1. Nie przekazujemy danych osobowych do krajów trzecich (poza EOG) lub organizacji międzynarodowych. Nigdy nie podejmujemy działań, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu Państwa danych osobowych.

 2. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom administracji publicznej  w zakresie niezbędnym do wykonania obowiązków ciążącym na Ośrodku. Dane osobowe mogą być powierzane również podmiotom wspierającym Ośrodek w zakresie obsługi teleinformatycznej, technicznej, szkoleniowej, ubezpieczeniowej oraz nadzorującym (np. audyty, kontrole, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego).

 3. Dane osobowe, w zależności od sprawy, będą przechowywane przez okres określony w Instrukcji Kancelaryjnej, o której mowa w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r., w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

 4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

 • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze;

 • ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej;

 • wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej;

 • niezbędnych do wykonania umowy;

 • w innych przypadkach dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w celach określonych w treści zgody.

 1. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu i na polecenie administratora na podstawie podpisanych umów lub innego instrumentu prawnego. Ponadto dane osobowe mogą otrzymywać organy publiczne w ramach konkretnego postępowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okresy niezbędne do realizacji wskazanych w pkt. 6 celów przetwarzania oraz archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

 • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych (art. 15 Rozporządzenia);

 • prawo żądania sprostowania danych osobowych, gdy dane są nieprawidłowe, poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia (art. 16 Rozporządzenia);

 • prawo żądania usunięcia danych osobowych (art. 17 Rozporządzenia);

 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 Rozporządzenia);

 • prawo do przenoszenia danych (art. 20 Rozporządzenia);

 • sprzeciw wobec przetwarzania danych (art. 21 Rozporządzenia) opartym na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym, w tym na profilowaniu.

11. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia), przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

12. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy przetwarzanie danych osobowych przez administratora danych narusza przepisy Rozporządzenia i inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

13. W sytuacji gdy podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta umowa, podanie danych osobowych jest obowiązkowe. W przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody, podanie danych osobowych administratorowi jest dobrowolne.

14. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą poddane profilowaniu.

Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego

Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej z siedzibą w Toruniu, przy ul. Janiny Bartkiewiczówny 93, zwanym dalej „Ośrodkiem”.

 2. W Ośrodku wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod następującym adresem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  i/lub pod nr tel.: 56 657 14 66.

 3. Zasady stosowania monitoringu wizyjnego dotyczą siedziby głównej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu, ul. Bartkiewiczówny 93 oraz Punktu opieki dla osób z niepełnosprawnościami z Ukrainy w Toruniu, ul. Skłodowskiej-Curie 27/29,

 4. Państwa dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie siedziby głównej Ośrodka i ograniczenia zachowań i sytuacji konfliktowych, zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu podopiecznych, pensjonariuszy i pracowników na terenie Punktu oraz zabezpieczenia mienia, w oparciu o art. 6 ust 1 lit. f RODO oraz art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy;

 5. Monitoringiem wizyjnym objęte są:

- budynek siedziby głównej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu, ul. Bartkiewiczówny 93 (ciągi komunikacyjne, pomieszczenia i miejsca istotne z uwagi na bezpieczeństwo Ośrodka) oraz obszar wokół budynku;

- budynki Punktu opieki dla osób z niepełnosprawnościami z Ukrainy w Toruniu, ul. Skłodowskiej-Curie 27/29 (ciągi komunikacyjne, pomieszczenia i miejsca istotne z uwagi na bezpieczeństwo Punktu) oraz obszar wokół budynków;

 1. Kamery monitoringu nagrywają obraz w sposób ciągły, zapisy z monitoringu przechowywane będą w zależności od wielkości zapisanych danych – do nadpisania danych, nie dłużej niż 30 dni od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania;

 2. Rejestrowane przez kamery systemu dane nie mogą naruszać zasad godności osobistej oraz prawa do prywatności, a rejestracji i zapisowi danych na nośniku podlega tylko obraz;

 3. Monitor i rejestrator monitoringu przechowywane są w pomieszczeniu zabezpieczonym przed nieuprawnionym dostępem, w sposób zapobiegający ich uszkodzeniu bądź kradzieży.

 4. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnianie wyłącznie organom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa, dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;

 5. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ograniczenia ich przetwarzania – w granicach określonych w przepisach prawa;

 6. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych;

 7. Wobec Państwa osoby nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez istotnego udziału człowieka), w tym Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.