GRANTY NA DOPŁATY DO WYNAGRODZEŃ ORAZ ZAKUP ŚRODKÓW OCHRONY OSOBISTEJ DLA PRACOWNIKÓW DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w  Toruniu zaprasza do składania wniosków w ramach projektu, pn. Pomagamy skutecznie.

 

Wsparcie grantowe w ramach ogłoszonego naboru kierowane jest wyłącznie do domów pomocy społecznej z województwa kujawsko-pomorskiego, posiadających wpis w rejestrze Domów Pomocy Społecznej Województwa Kujawsko- Pomorskiego, prowadzonym przez Wojewodę Kujawsko- Pomorskiego.

 

Cel projektu:

Celem projektu jest podjęcie działań minimalizujących w jak największym stopniu skutki COVID-19 oraz ograniczających rozprzestrzenianie się wirusa w domach pomocy społecznej  na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

  

Program Operacyjny:

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  2014-2020. 

 

Oś Priorytetowa:

II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

 

Działanie:

Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym

I. NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ GRANT?

W ramach grantu można sfinansować: 

 1. dodatki do wynagrodzeń personelu domów pomocy społecznej, pracujących bezpośrednio z pensjonariuszami w trakcie pandemii COVID-19 (z wyłączeniem personelu medycznego, tj. lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych) – maksymalna wysokość dopłaty do wynagrodzenia na 1 etat miesięcznie wynosi 1.450,00 zł. obejmująca wynagrodzenie brutto pracownika wraz z kosztami ponoszonymi przez pracodawcę zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego;
 2. zakup i dostawę środków ochrony osobistej dla pracowników domów pomocy społecznej – maksymalna miesięczna kwota na zakup i dostawę środków ochrony osobistej wynosi 1.428,00 zł. brutto dla pracownika (z wyłączeniem personelu medycznego, tj. lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych).

 

Maksymalny okres dopłaty – 3 wybrane miesiące w okresie wrzesień – grudzień 2020 r.  

 

II. KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosków są:

 • jednostki samorządu terytorialnego – podmiot/organ prowadzący DPS na terenie województwa kujawsko-pomorskiego;
 • organizacje pozarządowe, kościelne osoby prawne, inne osoby prawne posiadające stosowne zezwolenie na prowadzenie placówek, wg standardów określonych w art. 54 ustawy o pomocy społecznej, znajdujących się w rejestrze Domów Pomocy Społecznej prowadzonym przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego.

 

III.TERMINY SKŁADANIA WNIOSKU

Nabór wniosków jest naborem otwartym, prowadzonym w trybie ciągłym, nie później jednak niż do dnia 4 września 2020 r.

Granty udzielane będą do wyczerpania środków przeznaczonych na wsparcie DPS.

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z Regulaminem przyznawania grantu, który jest załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia

  

IV.SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKU

Wniosek o przyznanie grantu należy pobrać ze strony www.rops.torun.pl (zakładka projektu- Pomagamy skutecznie), wypełnić i złożyć w jednej z niżej wymienionych form:

 • na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. – zeskanowany, a wcześniej wydrukowany, opieczętowany  i  podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wnioskodawcy oraz niezwłocznie złożyć, oryginał wniosku  w formie papierowej w zamkniętej kopercie, na adres:

   

  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

  87-100 Toruń, ul. Bartkiewiczówny 93, z adnotacją:

  „POMAGAMY SKUTECZNIE– wniosek o przyznanie grantu.”

   

 • poprzez ePUAP - podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wnioskodawcy podpisem kwalifikowanym.

 

Uwaga: o terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu wniosku w formie skanu na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub poprzez e-PUAP.

 

Wnioski w formie papierowej można składać w godzinach pracy urzędu, tj. w dni robocze od 7:30 do 15:30 w poniedziałki, środy, czwartki, od 7.30 do 17.00 we wtorki oraz od 7.30 do 14.00 w piątki w Sekretariacie ROPS w Toruniu, ul. Bartkiewiczówny 93, III piętro.

 

 VI.PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE NABORU

Dodatkowe informacje na temat naboru wniosków można uzyskać u Grantodawcy pod nr telefonów 56 657 14 64 oraz  56 657 14 78.

 

 

> Dokumenty do pobrania <

 

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zastrzega sobie możliwość zamknięcia naboru w dowolnym momencie bez rozstrzygnięcia. W takim przypadku Wnioskodawcom nie przysługują żadne roszczenia z tytułu przygotowania i złożenia wniosków.