Deklaracja dostępności

Wstęp Deklaracji

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2017-02-17

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-07-06

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych oraz brak jest dostępności tłumacza języka migowego;
 • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań;
 • część z opublikowanych dokumentów tekstowych nie jest dostępna cyfrowo, zostały przygotowane w oparciu o zasady przyjęte w komórkach organizacyjnych, które formalizowały ich formę oraz treść;
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Kontaktować się można także dzwoniąc na numer telefonu 56 657 14 70. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Każda taka prośba i informacja przekazana przy użyciu wyżej wymienionych kontaktów zostanie przekierowana do odpowiedniej komórki organizacyjnej lub osoby, odpowiedzialnej za dostępność cyfrową strony internetowej, której będzie dotyczyło zapytanie.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dodatkowe informacje dotyczące dostępności cyfrowej

Strona internetowa posiada narzędzia dzięki którym materiały publikowane na stronie są czytelniejsze dla osób słabiej widzących. Narzędzia te pozwalają na:

 • zmianę kontrastu;
 • zmianę szerokości układu strony;
 • zmianę wielkości czcionki;
 • zmianę odstępu między literami.

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Do budynku prowadzi jedno wejście. Obok wejścia znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich. Szerokość drzwi jest przystosowana dla osób poruszających się na wózkach. Drzwi na parterze są chronione przez system kontroli dostępu. Przy drzwiach na ścianie jest domofon służący do kontaktu i przywołania pracownika ROPS.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Korytarze wewnątrz budynku posiadają szerokość co najmniej 120cm.

Istniejąca winda uniemożliwia poruszanie się pomiędzy poszczególnymi kondygnacjami budynku, istnieje możliwość umówienia spotkania z klientem na parterze.

Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze, po prawej stronie wejścia do budynku.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsca parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem na zasadach określonych w art. 20a i 20b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2019.1172 tj. z dnia 25.06.2019 r.).

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. nr 209, poz. 1243), osoby niesłyszące przy załatwianiu spraw administracyjnych mogą skorzystać z pomocy pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu, znających język migowy.


W celu załatwienia Państwa sprawy należy zgłosić chęć skorzystania z usługi tłumacza trzy dni przed planowaną wizytą (z wyłączeniem sytuacji nagłych).
Można to zrobić za pomocą:

 • oświadczenia (doc, 30KB) i przesłać go mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ;
 • lub poprzez e-PUAP;
 • lub można go złożyć osobiście w kancelarii Ośrodka pod adresem: ul. Janiny Bartkiewiczówny 93, 87-100 Toruń, III piętro, pokój nr 308.

Osoba uprawniona (niesłysząca) w celu komunikowania się z urzędem może skorzystać z pomocy osoby przybranej, tzn. osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu porozumiewania się w załatwieniu jego spraw w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Toruniu. Za pośrednictwem takiej osoby można zgłosić swoją wizytę z trzydniowym wyprzedzeniem pod nr telefonu: (56) 657-14-60.


Świadczenie tłumacza jest bezpłatne dla osoby uprawnionej.


Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 kwietnia 2012r. (ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się; Dz. U. Nr 209, poz. 1243) z usługi mogą skorzystać osoby uprawnione, tj. osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 127, 721 z późn. zm.).