BENEFICJENCI PROJEKTU:

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu
 • 19 Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie
 • 4 Ośrodki Pomocy Społecznej w miastach na prawach powiatu

 

PROJEKT RODZINA W CENTRUM

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

Całkowita wartość projektu: 11 482 020 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 9 759 717 zł

 

CEL PROGRAMU

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług wspierania rodzin naturalnych i zastępczych
w województwie kujawsko-pomorskim.

 

KTO OTRZYMA WSPARCIE

 • osoby przebywające w pieczy zastępczej
 • osoby opuszczające pieczę zastępczą
 • osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą
 • osoby w rodzinach przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo - wychowawczych i systemie pieczy zastępczej ( w tym rodziny objęte wsparciem asystenta rodziny)
 • osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą
 • kandydaci do sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej
 • osoby prowadzące rodzinny dom dziecka
 • dyrektorzy placówek opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego
 • wolontariusze
 • inne osoby, których udział w projekcie jest niezbędny do skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

 

JAKA POMOC

Centra Wspierania Rodzin działające w powiatach oferują:

 • poradnictwo rodzinne: - pedagogiczne - prawne - psychologiczne - psychiatryczne,
 • mediacje rodzinne
 • terapia rodzinna
 • warsztaty dla rodziców
 • zajęcia animacyjne dla dzieci
 • warsztaty socjoterapeutyczne
 • grupy wsparcia/grupy samopomocowe
 • szkolenia dla wolontariuszy,
 • wyjazdy edukacyjne
 • superwizja rodzin zastępczych
 • pomoc dla usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej
 • wsparcie szkoleniowo - doradcze dla kadry placówek oraz rodzin zastępczych

 

EFEKTY

 • utworzenie 23 centrów wsparcia rodziny /w każdym powiecie i mieście na prawach powiatu w województwie/
 • kompleksowe objęcie wsparciem rodzin zastępczych oraz rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze
 • poprawa relacji w rodzinie
 • równe szanse rozwoju dzieci
 • zmniejszenie liczby dzieci umieszczanych w pieczy
 • wzrost liczby kandydatów na rodziny zastępcze

 

Rodziny, które chcą otrzymać wsparcie powinny zgłosić się do właściwego terytorialnie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie lub bezpośrednio do Centrum Wsparcia Rodziny.