Informacja o dokonaniu wyboru Partnera w ramach otwartego naboru Partnera krajowego w celu wspólnego opracowania koncepcji, a następnie wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych RPO WK-P współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wybór oferty [pdf, 231KB]

Zmiana w treści ogłoszenia o naborze partnera krajowego wybieranego w celu wspólnego opracowania koncepcji, a następnie wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.2 Aktywne włączenie młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego