CENTRUM MEDYCZNE SIR MED w ramach projektu „Dzienny Dom Opieki Medycznej SirMED i pielęgniarska opieka długoterminowa w trosce o losy mieszkańców subregionu inowrocławskiego” finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 uruchamia dzienny dom opieki medycznej oraz pielęgniarską opiekę długoterminową w domu pacjenta, które mają zapewnić opiekę dla osób niesamodzielnych.

W dniu 12 września 2019r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu we współpracy z Międzynarodową Organizacją ds. Migracji oraz Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej  zorganizował szkolenie dot. dzieci cudzoziemskich w pieczy zastępczej. Szkolenie odbyło  się w ramach projektu „FAB – Piecza zastępcza ponad granicami” współfinansowanego z programu Unii Europejskiej „Prawa, równość  i obywatelstwo” (2014–2020). 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu serdecznie zaprasza nauczycieli i wychowawców z Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych i z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii z terenu województwa kujawsko-pomorskiego na organizowaną konferencję metodyczną.