W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 lipca 2017 r., o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz.U. z 2017 r. poz. 1428) zadania marszałków województw w zakresie pełnienia funkcji instytucji właściwej w związku z udziałem Rzeczypospolitej Polskiej w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w przypadku przemieszczania się osób w granicach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego przejmą z dniem 1 stycznia 2018 r. wojewodowie.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu serdecznie zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na otwarty nabór w zakresie wyboru Partnera w realizacji projektu w ramach Działania 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.2 Aktywne włączenie młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2014-2020.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu będzie nieczynny w najbliższy wtorek (2 stycznia). Zgodnie z obowiązującym prawem, dzień wolny został ustalony za przypadające w sobotę 6 stycznia, Święto Trzech Króli.

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie zaprasza do udziału w szkolenia specjalizacyjnego II stopnia w zawodzie pracownik socjalny: specjalista pracy socjalnej z osobą i rodziną z problemem przemocy.

Zakończył się cykl szkoleń dla kadry instytucji pomocy społecznej organizowany przez ROPS w Toruniu w ramach doskonalenia kadr pomocy społecznej województwa kujawsko-pomorskiego. Szkolenia były kierowane do kadr: domów pomocy społecznej, ośrodków pomocy społecznej oraz powiatowych centrów pomocy społecznej.

11 grudnia br. w Hotelu Filmar w Toruniu w ramach III Kujawsko-Pomorskiego Forum Ośrodków Pomocy Społecznej miała miejsce Konferencja dot. stosowania klauzul społecznych.

W dniach 11 i 12 grudnia 2017 r. odbyło się III Kujawsko-Pomorskie Forum Pomocy Społecznej, organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu we współpracy z Konwentem Ośrodków Pomocy Społecznej województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Patronat nad III Kujawsko-Pomorskim Forum Pomocy Społecznej objął Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Piotr Całbecki.

Uczestnicy Forum, w gronie ekspertów, dyskutowali nt. sytuacji w pomocy społecznej oraz możliwości stosowania różnych instrumentów i narzędzi pozwalających tę  pomoc doskonalić.

Integralną częścią Forum było seminarium dotyczące skutecznego wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na przykładzie realizowanego projektu partnerskiego „Rodzina w Centrum”.

Trwa II edycji projektu „Trampolina”. W 22 Młodzieżowych Centrach działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego prowadzone są zajęcia dla nowoprzyjętych grup. Dzięki udziałowi w projekcie młodzież poznaje alternatywne formy spędzania czasu wolnego. Od września bieżącego roku zorganizowano już wyjazdy do kina, parku linowego czy pokoju zagadek.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu wraz ze wszystkimi powiatami ziemskimi oraz 4 miastami na prawach powiatu realizuje projekt „Rodzina w Centrum”, którego celem jest spójny i efektywny system wsparcia pieczy zastępczej w województwie kujawsko-pomorskim oraz rodzin doświadczających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.