Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu wraz ze wszystkimi powiatami ziemskimi oraz 4 miastami na prawach powiatu realizuje projekt „Rodzina w Centrum”, którego celem jest spójny i efektywny system wsparcia pieczy zastępczej w województwie kujawsko-pomorskim oraz rodzin doświadczających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

W ramach realizowanego projektu „Rodzina w Centrum” w każdym powiecie województwa kujawsko-pomorskiego oraz w czterech miastach na prawach powiatu funkcjonują Centra Wspierania Rodzin, które oferują różne formy wsparcia, od specjalistycznego poradnictwa, poprzez mediację i terapię dla rodzin po różnego rodzaju warsztaty dla rodziców (naturalnych i zastępczych), warsztaty socjoterapeutyczne dla dzieci i inne.

 

Od początku realizacji projektu do dnia 31 października 2017r. w Centrach zrealizowano:

 • 135 godzin poradnictwa pedagogicznego,
 • 794 porady prawne,
 • 584 godzin poradnictwa psychologicznego,
 • 776 porad psychiatrycznych,
 • 514 mediacji rodzinnych,
 • 109 godzin terapii rodzinnej i indywidualnej,
 • 120 warsztatów dla rodziców podnoszące ich kompetencje wychowawcze,
 • 195 spotkań grup wsparcia dla rodzin zastępczych,
 • 12 szkoleń dla wolontariuszy,
 • 21 wyjazdów edukacyjnych dla rodzin zastępczych i doświadczających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
 • 450 godzin superwizji rodzin zastępczych,
 • 79 warsztatów dla przebywających i opuszczających pieczę zastępczą,
 • 44 bony edukacyjne,
 • 39 spotkań w ramach warsztatów dla dzieci „Moje emocje”,
 • 38 warsztaty socjoterapeutyczne dla dzieci przebywających i opuszczających pieczę zastępczą.

 

Ponadto odbyło się 45 spotkań dotyczących rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci ukierunkowanych na zaznajamianie przedstawicieli różnych instytucji, podmiotów, organizacji, a także samorządów lokalnych i mieszkańców powiatów z zagadnieniami funkcjonowania rodzin zastępczych, wpływu jaki wywierają dla umieszczanych w nich dzieci  oraz deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej. Spotkania organizowane były dla szerokiego grona osób zainteresowanych tematyką, w tym do potencjalnych kandydatów na rodziny zastępcze. Łącznie w spotkaniach wzięły udział 1.324 osoby.

Projekt „Rodzina w Centrum” to także działania edukacyjne kierowane do osób prowadzących rodzinne domy dziecka, dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci oraz do rodzin zastępczych. Zrealizowano: kurs „Trening Zastępowania Agresji” (40h) dla 15 osób, warsztat „ADHD, bunt, opór i agresja – jak to opanować wśród dzieci” (16h) dla 20 osób, warsztat „RAD – zaburzenie więzi u dzieci – diagnoza i terapia” (16h+5h doradztwa indywidualnego), kurs kwalifikacyjny dla kandydatów na rodziców zastępczych dla 20 osób (60h). Do końca 2017r. zostaną zrealizowane kolejne kursy.

 

Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne Społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych RPO WKP 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Fotogaleria: