Tytuł projektu: Trampolina 3

 

Beneficjent projektu:

 • Województwo Kujawsko-Pomorskie / Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu

 

Partnerzy projektu:

 • Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego „Aditius”
 • Powiat Inowrocławski
 • Gmina Miasto Włocławek
 • Powiat Nakielski
 • Powiat Mogileński

 

Realizatorzy z ramienia Partnerów:

 • Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kruszwicy
 • Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy we Włocławku
 • Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Samostrzelu
 • Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Strzelnie
 • Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Bielicach

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.2 Aktywne włączenie młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym.

 

Okres realizacji projektu: 1.07.2021 – 31.12.2023 r.

 

Całkowita wartość projektu: 8 998 543,41 zł

 

Kwota dofinansowania z UE: 7 648 761,89 zł                   

 

Cel projektu: Wzrost aktywności społecznej, edukacyjnej i zawodowej oraz zwiększenie zdolności funkcjonowania w społeczeństwie młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym tj. 395 osób objętych sądowym środkiem wychowawczym, a także wzrost umiejętności niezbędnych we wspieraniu rozwoju młodzieży u 150 osób z otoczenia młodzieży objętej projektem, z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, w okresie od 01.07.2021 r. do 31.12.2023 r.

 

Uczestnicy projektu: osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich z terenu województwa kujawsko-pomorskiego oraz otoczenie młodzieży.

 

Oferowane formy wsparcia: Uczestnicy otrzymają wsparcie indywidualne i grupowe prowadzące do kompleksowej aktywizacji społeczno-zawodowej poprzez zapoznanie
z alternatywnymi formami spędzania czasu wolnego, organizację zajęć sportowych, działania terapeutyczne oraz działania wzmacniające kompetencje społeczne i edukacyjno-zawodowe, a także poprzez wsparcie skierowane do ich otoczenia.

Wśród oferowanych form wsparcia znajdą się m.in.:

 • opieka wykwalifikowanej kadry specjalistów, tj. opiekunów i specjalistów ds. resocjalizacji;
 • zajęcia profilaktyczno-wychowawcze mające na celu zapoznanie z alternatywnymi formami spędzania czasu wolnego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego: m.in. wyjścia do kina, teatru, na koncerty, paintball, do lokalnych ośrodków kultury oraz bibliotek;
 • zajęcia z zasad racjonalnego odżywiania się;
 • zajęcia dziennikarsko-fotograficzne;
 • organizacja zajęć sportowych;
 • obozy resocjalizacyjno-terapeutyczne;
 • spotkania z psychologiem, socjoterapeutą, doradcą zawodowym i edukatorami;
 • kursy oraz szkolenia zawodowe;
 • konferencje metodyczne dla kuratorów będących otoczeniem uczestników projektu.

Dzięki wykorzystaniu infrastruktury województwa kujawsko-pomorskiego prowadzonych będzie 17 Młodzieżowych Centrów skupiających młodzież objętą sądowym środkiem wychowawczym. Wsparcie udzielane jest także wychowankom Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych.