WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRE UZYSKAŁY ZGODĘ MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ NA PROWADZENIE SZKOLEŃ Z ZAKRESU SPECJALIZACJI W ZAWODZIE PRACOWNIK SOCJALNY

- zgody wydane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r.  poz. 182 z późn. zm.) i  rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny (Dz. U. z dnia 8 maja 2012 r. poz. 486)

 

Do pobrania:

Wykaz podmiotów szkolących, które otrzymały zgodę Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na prowadzenie I i II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny

 

Informacja dodatkowa:

Miejsce odbywania się szkolenia z zakresu I i II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny       

Zgodnie z § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny (Dz. U. z dnia 8 maja 2012 r. poz. 486), podmioty prowadzące szkolenia zobowiązane są między innymi do zapewnienia odpowiednich warunków lokalowych do prowadzenia zajęć, w tym sal wykładowych, ćwiczeniowych i warsztatowych dostosowanych do liczby uczestników i formy zajęć. Podmioty prowadzące szkolenia powinny również zapewnić odpowiednie zaplecze sanitarne i dostęp do biblioteki. 

Dokumentacja potwierdzająca w/w wymagania, zgodnie z zapisem § 22 ust. 1 pkt 7 w/w rozporządzenia, musi być dołączona do wniosku o wydanie zgody złożonego do Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Na podstawie analizy tej dokumentacji i programu szkolenia Minister podejmuje decyzję o wydaniu zgody na prowadzenie szkoleń.

Wobec powyższego podmiot uprawniony może prowadzić szkolenie tylko i wyłącznie w warunkach lokalowych opisanych i przedstawionych w złożonym do Ministra wniosku, na podstawie którego otrzymał zgodę na prowadzenie szkolenia z zakresu I lub II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny.

Każda zmiana warunków lokalowych opisanych we wniosku i programie wymaga akceptacji Ministra. Każda zmiana kadry dydaktycznej i konsultantów prac dyplomowych w ramach szkoleń również wymaga akceptacji Ministra (§ 22 ust. 2 w/w rozporządzenia).

Informacje pochodzą ze strony MRPiPS  [stan na 11.12.2018r]