Projekt „Rodzina w Centrum” realizowany jest w 19 powiatach ziemskich i 4 grodzkich naszego województwa Miejscem realizacji wsparcia są Centra Wspierania Rodzin, a usługi świadczone rodzinom opierają się na trzech filarach:

 

I FILAREM jest świadczenie bezpośredniego wsparcia rodzinom zastępczym oraz przeżywającym trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. W ramach projektu w każdym powiecie województwa kujawsko-pomorskiego oraz w czterech miastach na prawach powiatu zostały utworzone i funkcjonują Centra Wspierania Rodzin (łącznie 23 Centra), specjalnie przygotowane miejsca przyjazne rodzinom, w których mogą być realizowane działania na ich rzecz.

W każdym z tych Centrów zatrudnieni są specjaliści, których zadaniem jest organizacja procesu wsparcia począwszy od diagnozy sytuacji rodziny, poprzez określenie planu wsparcia po realizację działań na rzecz rodziny przy wykorzystaniu form dostępnych w ramach projektu. Ich rolą jest utrzymanie stałego kontaktu z rodzinami, zaangażowanymi podmiotami i środowiskiem lokalnym.

Centrum oferuje rodzinom (przede wszystkim zastępczym) bogaty wachlarz różnych form wsparcia, od specjalistycznego poradnictwa, mediacji i terapii dla rodzin, poprzez różnego rodzaju warsztaty. Formy warsztatowe kierowane do dzieci i młodzieży mają na celu nabycie przez nich umiejętności właściwego odreagowania napięć emocjonalnych, zbudowanie poczucia bezpieczeństwa i zaufania do otaczających osób, umiejętności dostrzegania potrzeb własnych i drugiego człowieka, umiejętności komunikacyjnych, interpersonalnych i pełnienia ról społecznych, podniesienie samooceny.

Warsztaty kierowane do rodziców mają na celu podniesienie ich umiejętności i kompetencji rodzicielskich. Młodzież, która opuszcza pieczę zastępczą znajdzie w Centrach też coś dla siebie, np. może skorzystać z dofinansowania, w formie bonów edukacyjnych, wybranych przez siebie kursów wzmacniających ich kompetencje społeczne, uczących zaradności, samodzielności i aktywności społecznej. Po raz pierwszy w projekcie rodziny zastępcze mają możliwość skorzystania z nowych form wsparcia np. superwizji służącej m. in. weryfikacji kompetencji wychowawczych, ich doskonaleniu i przeciwdziałanie wypaleniu.

Osoby i rodziny objęte wsparciem w ramach projektu mają możliwość skorzystania z kompleksowego wsparcia dostosowanego do ich indywidualnych potrzeb w oparciu o wnikliwą diagnozę. Usługi wsparcia rodziny realizowane są przez wysokiej klasy specjalistów mających doświadczenie w pracy z rodzinami.

 

 

II FILAREMdziałania informacyjno-edukacyjne, kierowane do szerokiego kręgu społeczności lokalnych a służące przekazywaniu wiedzy na temat istoty pieczy zastępczej, funkcjonowania rodzin zastępczych, trudności wiążących się ze sprawowaniem pieczy zastępczej. Efektem tych działań ma być odejście od sprawowania pieczy zastępczej w dużych placówkach na rzecz mniejszych, przyjaznych wychowaniu form, jak najbardziej zbliżonych do rodziny (rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka).

W ramach tych działań cyklicznie organizowane są spotkania o zasięgu wojewódzkim:

 • KUJAWSKO-POMORSKIE OBCHODY DNIA RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO
   
 • GALA RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO
   

 Tegoroczne Obchody przyjęły formułę Pikniku Zawodowego dla wychowanków pieczy zastępczej, którego celem była prezentacja oferty firm stanowiących potencjalnych pracodawców dla usamodzielnianej młodzieży. W Toruniu spotkały się rodziny zastępcze z dziećmi, dzieci i młodzież z placówek opiekuńczo-wychowawczych, by zapoznać się z możliwościami rozwoju w różnych dziedzinach, wyboru kierunków nauki czy podjęcia zatrudnienia. Zaprezentowały się m.in. szkoły, uczelnie oraz firmy, przedstawiając młodzieży możliwości dalszego kształcenia oraz różne ścieżki rozwoju zawodowego. Przedstawienie usamodzielnianym wychowankom możliwości rozwoju w różnych dziedzinach, wyboru kierunków nauki czy podjęcia zatrudnienia umożliwi im kierowanie własnym losem. Spotkanie zorganizowane w takiej formule cieszyło się dużym zainteresowaniem, a co najważniejsze dało szanse na aktywizację społeczną i zawodową młodych ludzi, ich integrację ze środowiskiem lokalnym a tym samym umożliwienie im godnego startu w dorosłość.

 

III FILAR projektu to przede wszystkim podnoszenie umiejętności i kwalifikacji kadr w zakresie sprawowania pieczy zastępczej, głównie osób prowadzących rodzinne domy dziecka, dyrektorów małych placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 miejsc oraz rodziców zastępczych w formie szkoleń, warsztatów, kursów czy seminariów. Celem szkoleń jest poszerzenie wiedzy przez uczestników oraz nabycie kompetencji i umiejętności służących profesjonalizacji pracy rodzin zastępczych z dziećmi umieszczonymi pod ich skrzydłami. Głównymi zagadnieniami poruszanymi na szkoleniach są m.in.: konkretne wyzwania przed jakimi stoją i jakie doświadczają rodzice zastępczy, uświadomienie uczestnikom korzyści płynących z rodzicielstwa zastępczego, nabywanie umiejętności radzenia sobie ze stresem oraz opracowanie konkretnych strategii w opanowaniu stresujących sytuacji.

Organizowane są m.in. szkolenia dla kandydatów na rodziców zastępczych, wszystkich typów rodzin: niezawodowych, zawodowych i pełniących funkcję pogotowia rodzinnego. Przygotowaliśmy 102 kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.
Szczególnym zainteresowaniem cieszą się kursy specjalistyczne, m.in.:

dla kadry placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodziców zastępczych:

 • TBRI - Interwencja relatywna oparta za zaufaniu – 2 edycje
 • Terapia skoncentrowana na Rozwiązaniach
 • Trening Zastępowania Agresji
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna – 2 edycje

dla rodziców i dzieci :

 • Kurs z efektywnej nauki dla dzieci
 • Kurs wspomagający rozwój i naukę dziecka

 

W ramach projektu organizujemy liczne szkolenia warsztatowe dla kadry placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci oraz dyrektorów rodzinnych domów dziecka i rodziców zastępczych, aby wzmocnić ich potencjał i wyposażyć w wiedzę i umiejętności przydatne w opiece nad dzieckiem.

 • prawidłowej komunikacji,
 • pracy nad relacjami w rodzinie,
 • podniesienia kompetencji rodzicielskich,
 • pracy z dzieckiem po traumie,
 • problematyki wychowania dziecka z ADHD, RAD,

 

______________________

W drugiej edycji projektu poszerzyliśmy nasze działania o dwa kolejne zadania, obejmując wsparciem grupy: usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej i młodzież opuszczającą pieczę zastępczą oraz dzieci w rodzinach przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, korzystające z opieki placówek wsparcia dziennego.

W ramach projektu utworzono 2 mieszkania treningowe dla opuszczających pieczę zastępczą w powiecie sępoleńskim i aleksandrowskim oraz zapewniono mieszkańcom wsparcie opiekuna mieszkania treningowego. Mieszkańcy ponadto objęci są usługami pracy socjalnej oraz specjalistycznego poradnictwa psychologicznego.

Rozszerzono ofertę wsparcia o działania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego, tj. zwiększono wymiar godzin o zajęcia socjoterapeutyczne oraz zajęcia wyrównawcze z matematyki w dwóch świetlicach na terenie miasta Włocławka.

 

PROJEKT „RODZINA W CENTRUM” – DOBRA PRAKTYKA

Projekt Rodzina w Centrum jest przykładem szerokiego partnerstwa, bowiem do współpracy na rzecz zwiększenia i poprawy jakości usług kierowanych do rodzin w ich środowiskach lokalnych, przystąpili wszyscy organizatorzy pieczy zastępczej w województwie kujawsko-pomorskim. Tak szerokie partnerstwo jest jedynym na skalę całego kraju i może służyć jako dobra praktyka w działaniach na rzecz rozwoju systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej. Innowacyjnością projektu, która zasługuje na szczególne zainteresowanie jest jego kompleksowość. Pomoc kierowana do rodzin obejmuje całą ścieżkę wsparcia począwszy od diagnozy po usługi stanowiące odpowiedź na konkretne potrzeby.

 

PODSUMOWANIE:

 

Produkty i rezultaty projektu

 • utworzono i wyposażono w każdym powiecie województwa kujawsko-pomorskiego
  - 23 Centra Wspierania Rodzin
 • w pierwszej edycji projektu tj. do czerwca 2018 roku wsparciem objęto ponad 8 000 osób,
  a od lipca 2018 do września 2019 roku ze wsparcia w formie usług skorzystało ok. 4 500 osób
 • utworzono 2 mieszkania treningowych dla wychowanków opuszczający pieczę zstępczą
 • zwiększono wymiar zajęć w dwóch placówkach wsparcia dziennego

 

Wartość dodana projektu

 • szerokie partnerstwo na rzecz wspierania rodzin naturalnych i zastępczych oraz dzieci i młodzieży objętych pieczą zastępczą
 • kompleksowość oraz skala oferowanych usług
 • rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej
 • zwiększenie poziomu deinstytucjonalizacji

 

Budżet projektu

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

 • Całkowita wartość projektu: 12 619 231,90 zł
 • Dofinansowanie projektu z UE: 10 726 347,11 zł