GRANTY NA DOPŁATY DO WYNAGRODZENIA

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zaprasza do składania wniosków na granty w ramach projektu pt. "Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”.

 

Cel projektu:

Podjęcie działań minimalizujących w jak największym stopniu skutki covid-19 oraz ograniczających rozprzestrzenianie się wirusa na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w okresie od 1.03.2020 do 31.12.2020 r.

 

Oś priorytetowa:

RPKP.09.00.00 Solidarne społeczeństwo

 

Działanie:

RPKP.09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych

 

Poddziałanie:

RPKP.09.03.02 Rozwój usług społecznych

  

I.NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ GRANT?

Na dopłaty do wynagrodzenia dla pracowników domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych i zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, dla pracowników świadczących usługi opiekuńcze w środowisku na terenie gmin oraz dla pracowników schronisk dla osób bezdomnych w związku z wykonywaniem przez nich pracy w warunkach epidemicznych, obciążonej dużym ryzykiem zachorowania, w celu zatrzymania ich odpływu.

 

II.WYSOKOŚĆ DOPŁATY DO WYNAGRODZENIA

Maksymalna wysokość dopłaty do wynagrodzenia na 1 etat miesięcznie wynosi 1.000,00 zł brutto wraz z kosztami ponoszonymi przez pracodawcę oraz zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego. Maksymalny okres dopłaty  - 3 miesiące (maj, czerwiec, lipiec).

 

III. KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

O grant mogą się ubiegać:

  1. jednostki samorządu terytorialnego (należy rozumieć zarówno jednostki samorządu terytorialnego, jak i ich jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną, a także ich jednostki nieposiadające osobowości prawnej, działające w imieniu danej jednostki samorządu terytorialnego na podstawie stosownego upoważnienia) z terenu województwa kujawsko-pomorskiego prowadzące domy pomocy społecznej, schroniska dla osób bezdomnych, zakłady opiekuńczo-lecznicze lub zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze posiadające stosowne zezwolenie na prowadzenie placówek lub zatrudniające pracowników wykonujących usługi opiekuńcze w środowisku na terenie danej jednostki,
  2. organizacje pozarządowe, kościelne osoby prawne, inne osoby prawne, podmioty ekonomii społecznej (w tym przedsiębiorstwa społeczne), przedsiębiorcy (osoby prawne i osoby fizyczne) prowadzące na terenie województwa kujawsko-pomorskiego: domy pomocy społecznej, schroniska dla osób bezdomnych, zakłady opiekuńczo-lecznicze lub zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze posiadające wymagane prawem zezwolenie na prowadzenie działalności lub zatrudniające pracowników wykonujących usługi opiekuńcze w środowisku na zlecenie jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa kujawsko-pomorskiego

UWAGA! Z możliwości ubiegania się o grant wyłączone są podmioty, które w ramach zawartego Partnerstwa we wniosku o dofinansowanie projektu pt. "Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” otrzymają środki na wsparcie za pośrednictwem swoich organów prowadzących.

 

IV.TERMINY SKŁADANIA WNIOSKU

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z Regulaminem przyznawania grantu, który jest załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia

Termin składania wniosków: od 25.05.2020r. do 30.06.2020r.

Nabór ma charakter otwarty. Wnioski ocenianie będą na bieżąco według kolejności wpływu.

 

V.SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKU

Wniosek o przyznanie grantu należy pobrać ze strony www.rops.torun.pl (zakładka GRANTY-COVID-19), wypełnić i złożyć:

  • w sposób elektroniczny w wersji edytowalnej (nie PDF) za pośrednictwem ePUAP epup.gov.pl podpisując podpisem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym,

lub

  • w formie papierowej na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Bartkiewiczówny 93, 87-100 Toruń (wcześniej ten sam podpisany dokument należy zeskanować do wersji .pdf i wraz z wersją edytowalną przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

 

VI.PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE NABORU

Dodatkowe informacje na temat naboru wniosków można uzyskać u Grantodawcy.

Osoby do kontaktu:

  1. Aleksander Jarzemski, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 571 293 182
  2. Radosław Kowalski, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 501 604 113

  

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zastrzega sobie możliwość zamknięcia naboru w dowolnym momencie bez rozstrzygnięcia. W takim przypadku Wnioskodawcom nie przysługują żadne roszczenia z tytułu przygotowania i złożenia wniosków

 

 

Pliki do pobrania: