CEL PROJEKTU

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do różnorodnych form niestacjonarnych usług opiekuńczych dla niesamodzielnych osób starszych oraz rozwój usług ukierunkowanych na podnoszenie umiejętności opiekuńczych dla opiekunów faktycznych, osób świadczących dzienną opiekę, wolontariuszy oraz osób realizujących usługi sąsiedzkie na obszarze 30 gmin województwa kujawsko-pomorskiego.

 

DZIAŁANIA

W ramach projektu zakłada się:

  1. Rozwój usług dziennej opieki na obszarach wiejskich województwa kujawsko-pomorskiego, które będą świadczone zwłaszcza osobom mieszkającym na obszarach peryferyjnych, zdyskwalifikowanych z tego powodu do objęcia usługami opiekuńczymi.
  2. Zapewnienie usług pomocy sąsiedzkiej na obszarach miejskich województwa kujawsko-pomorskiego osobom, które ze względu na swój stan nie kwalifikują się jeszcze do usług opiekuńczych, ale wykazują już przejawy niesamodzielności. Zakres wsparcia uwzględniać będzie pomoc w podstawowych, codziennych czynnościach domowych i życiowych.
  3. Organizację działań ukierunkowanych na wsparcie opiekunów faktycznych. Głównym celem działań zaplanowanych na rzecz opiekunów faktycznych jest podniesienie ich umiejętności praktycznych służących poprawie jakości świadczonych przez nich usług opiekuńczych w warunkach domowych oraz zapewnienie tzw. polityki wytchnieniowej poprzez poprawę dostępu do usług opiekuńczych w zastępstwie opiekunów faktycznych.
  4. Organizację usług wolontariatu opiekuńczego na rzecz seniorów w miastach grodzkich województwa kujawsko-pomorskiego. Wolontariusze będą bezpośrednio towarzyszyli osobom starszym i wspólnie z nimi spędzali czas, wypełniając go różnymi aktywnościami w zależności od chęci i możliwości podopiecznego i wolontariusza, pomagając w codziennych czynnościach.
  5. Utworzenie i działalność Regionalnego Centrum Informacji Senioralnej przy ROPS w Toruniu, wraz z 4 mobilnymi punktami informacji w pozostałych największych miastach regionu (Bydgoszcz, Grudziądz, Inowrocław, Włocławek). Działania realizowane przez RCIS to m.in.: -budowa i prowadzenie tematycznego portalu informacyjnego dla osób starszych, wprowadzenie systemu teleopieki, dyżury osobiste oraz organizowanie tematycznych spotkań poświęconych popularyzacji dobrych praktyk w obszarze zwłaszcza profilaktyki zdrowotnej i opieki nad niesamodzielnymi osobami starszymi.

W ramach projektu ww. pomocą zostanie objętych 386 niesamodzielnych osób starszych, z usług ukierunkowanych na podnoszenie umiejętności opiekuńczych skorzysta 250 opiekunów faktycznych, 36 osób świadczących dzienną opiekę, 86 wolontariuszy oraz 80 osób realizujących usługi sąsiedzkie na obszarze 30 gmin województwa kujawsko-pomorskiego.

Start projektu w styczniu 2018 r.

Projekt potrwa do 31 grudnia 2019 r.

 

EFEKTY

Efektem projektu będzie poprawa jakości życia osób starszych i ich opiekunów faktycznych. 

 

PROJEKT PN. „POGODNA JESIEŃ ŻYCIA NA KUJAWACH I POMORZU - PROJEKT ROZWOJU POMOCY ŚRODOWISKOWEJ DLA SENIORÓW”

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Realizowany przez Kujawsko-Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w partnerstwie z Województwem Kujawsko-Pomorskim – Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu.

Całkowita wartość projektu: 10 871 861,31 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 9 985 298,15 zł

 

 BENEFICJENCI PROJEKTU:

  • Kujawsko-Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża – Lider projektu
  • Województwo Kujawsko-Pomorskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu – Partner projektu