PROJEKT RODZINA W CENTRUM 2

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

Całkowita wartość projektu: 12 619 231,90 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 10 726 347,11 zł

 

BENEFICJENCI PROJEKTU

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu;
 • 19 Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie w województwie kujawsko-pomorskim;
 • 3 Ośrodki Pomocy Społecznej w miastach na prawach powiatu w województwie kujawsko-pomorskim.

 

OKRES REALIZACJI

Projekt realizowany będzie od 01.07.2018 r. do 30.06.2020 r.

 

CEL PROGRAMU

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w województwie kujawsko-pomorskim.

 

KTO OTRZYMA WSPARCIE

 • osoby przebywające w pieczy zastępczej;
 • osoby opuszczające pieczę zastępczą;
 • osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą;
 • osoby w rodzinach przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo - wychowawczych i systemie pieczy zastępczej (w tym rodziny objęte wsparciem asystenta rodziny);
 • osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą;
 • kandydaci do sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej;
 • osoby prowadzące rodzinne domy dziecka;
 • dyrektorzy placówek opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego;
 • wolontariusze;
 • inne osoby, których udział w projekcie jest niezbędny do skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

 

JAKA POMOC

Centra Wspierania Rodzin działające w powiatach oferują:

 • specjalistyczne poradnictwo rodzinne:
  • pedagogiczne,
  • prawne,
  • psychologiczne,
  • psychiatryczne;
 • mediacje rodzinne;
 • terapia rodzinna grupowa i indywidualna;
 • warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie;
 • zajęcia animacyjne dla dzieci;
 • warsztaty socjoterapeutyczne;
 • warsztaty „Moje emocje”;
 • grupy wsparcia dla rodzin naturalnych i zastępczych;
 • szkolenia dla wolontariuszy;
 • wyjazdy edukacyjne;
 • superwizja rodzin zastępczych;
 • warsztaty dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą.

 

 

EFEKTY

 • kontynuacja działań Centrów Wspierania Rodzin w  powiatach i miastach na prawach powiatu w województwie kujawsko-pomorskim
 • kompleksowe objęcie wsparciem rodzin zastępczych oraz rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze
 • poprawa relacji w rodzinie
 • równe szanse rozwoju dzieci
 • zmniejszenie liczby dzieci umieszczanych w pieczy
 • wzrost liczby kandydatów na rodziny zastępcze

 

Rodziny, które chcą otrzymać wsparcie powinny zgłosić się do właściwego terytorialnie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie lub bezpośrednio do Centrum Wsparcia Rodziny.