W sierpniu bieżącego roku osoby uczęszczające do Młodzieżowych Centrów na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w ramach  projektu „Trampolina” przystąpiły do udziału w kursach zawodowych podnoszących kompetencje bądź kwalifikacje.

Pierwsza grupa kursantów zakończyła już szkolenia z sukcesem, zdobywając wiedzę i nowe umiejętności w następujących obszarach: budowlany – pracownik robót wykończeniowych, spawacz TIG, kelner-barman, cieśla budowlany, kosmetyczny z elementami stylizacji paznokci oraz fryzjerski.

  

Fotorelacja z zakończonych szkoleń.

 

 

 

Szkolenia zawodowe organizowane w ramach projektu „Trampolina”, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.2 Aktywne włączenie młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym.