Nabór partnera krajowego w celu wspólnego opracowania koncepcji, a następnie wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.2 Aktywne włączenie młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Szanowni Państwo

W związku z realizacją badania naukowego przez Instytut Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego dotyczącego profesjonalizacji zawodu pracownika socjalnego Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej zachęca pracowników socjalnych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej województwa kujawsko-pomorskiego do aktywnego wzięcia w nim udziału. Wypełnienie przez Państwa anonimowej ankiety zajmie około 15 minut i pozwoli na uzyskanie pełniejszego obrazu sytuacji pracowników socjalnych.