Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu został wezwany do złożenia w trybie nadzwyczajnym „Projektu obejmującego wsparciem podmioty świadczące usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenia się COVID-19 oraz łagodzenia jego skutków” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Informacja o dokonaniu wyboru partnera krajowego w ramach otwartego naboru w celu wspólnego opracowania koncepcji, a następnie wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.2 Aktywne włączenie młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Informacja o dokonaniu wyboru Partnera w ramach otwartego naboru Partnera krajowego w celu wspólnego opracowania koncepcji, a następnie wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych RPO WK-P współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wybór oferty [pdf, 231KB]