W ramach projektu PO WER pn. „Narzędzie agregowania i monitorowania danych w obszarze włączenia społecznego”, realizowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Departament Pomocy i Integracji Społecznej w partnerstwie z Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych, opracowano nowy formularz oceny zasobów pomocy społecznej.