19.01.2023 w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu do spraw opracowania Regionalnego Planu Rozwoju Usług Społecznych i Deinstytucjonalizacji.

Proces deinstytucjonalizacji uznać można za kluczową zmianę w zakresie polityki społecznej. Jego założenie wskazuje na potrzebę rozwoju środowiskowych usług społecznych, a także ich szeroko pojętą koordynację. Dokumentem wskazującym kierunki zmiany, a także pożądane działania i ich efekty w zakresie deinstytucjonalizacji jest Regionalny Plan Rozwoju Usług Społecznych i Deinstytucjonalizacji.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu wraz z przedstawicielami instytucji - reprezentantami interesariuszy w składzie:

 

  • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
  • Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
  • Konwent Ośrodków Pomocy Społecznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
  • Konwent Kierowników i Dyrektorów Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
  • Wojewódzka Rada ds. Polityki Senioralnej, Wojewódzka Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych,
  • Wojewódzka Rada ds. Bezdomności i Wykluczenia Mieszkaniowego
    Regionalna Sieć Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej


po raz pierwszy, w planowanym cyklu spotkali się w celu omówienia diagnozy województwa w zakresie usług społecznych i potrzeb rozbudowy tej infrastruktury. Docelowo zespół wypracuje dokument będący drogowskazem dla przyszłych zmian w regionie. Spotkanie przedstawicieli różnych instytucji daje możliwość spojrzenia na zmiany i wyzwania z perspektyw różnych interesariuszy.

Wielorakie spojrzenie na problemy pozwala znajdować wspólne optymalne rozwiązania a Regionalnemu Ośrodkowi Polityki Społecznej w Toruniu wskazuje kierunki działań zgodne z realnymi potrzebami odbiorców.