Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu informuje o możliwości nabycia testów antygenowych do wykrywania SARS-CoV-2 (COVID-19), RSV (syncytialnego wirusa oddechowego) oraz wirusa grypy (typ A i B) – COMBO.

W ramach projektu „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” Partner Wiodący dokonał zakupu tzw. testów „combo”. Z uwagi na fakt, iż obecnie zmagamy się z namnażaniem odmian różnorakich wirusów, testy te stanowią element diagnostyki i profilaktyki w zakresie także innych infekcji, nie tylko tych wywołanych koronawirusem.

O otrzymanie wsparcia w postaci ww. testów ubiegać mogą się następujące podmioty, stanowiące grupę docelową projektu:

- gminy otrzymujące środki ochrony i materiały dla osób świadczących usługi opiekuńcze,
- domy pomocy społecznej publiczne i niepubliczne,
- niepubliczne ZOL/ZPO,
- schroniska,
- noclegownie,
- warsztaty terapii zajęciowej,
- zakłady aktywności zawodowej,
- środowiskowe domy samopomocy,
- powiatowe centra pomocy rodzinie,
- miejskie ośrodki pomocy rodzinie,
- placówki opiekuńczo-wychowawcze POW,
- całodobowe podmioty zaangażowane w realizację usług społecznych, w tym opiekuńczych na rzecz osób potrzebujących wsparcia oraz podmioty reintegracji społecznej,
- Dzienne Domy Pobytu.

Szczegółowe informacje dotycząc możliwości pozyskania i odbioru ww. testów można uzyskać pod numerem tel. 56 657 14 79.