Blisko sześćdziesiąt osób wzięło udział w panelu dyskusyjnym pt. „Ekonomia społeczna w srebrnej gospodarce”, organizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach XXX Welconomy Forum in Toruń.

W poniedziałek 3 kwietnia 2023 roku w CKK Jordanki w Toruniu odbyła się szeroka i wieloaspektowa dyskusja o potencjale i roli ekonomii społecznej w obszarze srebrnej gospodarki. Ekspertami byli:

 

  • Marzena Rudnicka - Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej,
  • Małgorzata Stanowska - Międzynarodowe Stowarzyszenie Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”
  • Łukasz Salwarowski - Międzynarodowy Instytut Rozwoju Społecznego, Stowarzyszenie MANKO,
  • dr Katarzyna Obłąkowska - Instytut Finansów.

 

Tytułem wprowadzenia do debaty, moderatorka spotkania obrazowo nakreśliła skalę aktualnych zmian demograficznych. Gdyby mieszkańcy Unii Europejskiej, będący po 60. roku życia, utworzyli własny kraj, to liczebnie przewyższałby on 1/3 wszystkich państw członkowskich. W Polsce seniorów jest już obecnie ok. 10 mln, co stanowi 25% społeczeństwa. Gospodarkę senioralną należy zatem postrzegać jako liczącą się siłę społeczną i rynkową z dużym potencjałem.

Punkt wyjścia dyskusji stanowiło stwierdzenie, że ekonomia społeczna to przede wszystkim ludzie z ich potrzebami. W związku z tym dla osób z grup defaworyzowanych, w tym także osób starszych, praca, w której się odnajdują, staje się potrzebą dającą poczucie samodzielności i niezależności. Biorąc pod uwagę obecną sytuację demograficzną w naszym kraju, koniecznym wydaje się wypracowanie modelu „flexible work”, czyli tendencji do pozostawania na rynku pracy wszystkich, którzy mają ku temu możliwość i potrzebę, mimo osiągnięcia wieku emerytalnego. Znaczącą rolę mogą tu odegrać podmioty ekonomii społecznej, w których zatrudnienie osób starszych powodować będzie stopniowe wygaszanie ich aktywności zawodowej.

Natomiast ekonomia społeczna w ujęciu przedsiębiorczości to nierozłączny „tandem” dwóch diagnoz. Z jednej strony diagnozy społecznej, odpowiadającej na pytanie dla kogo zakładamy np. przedsiębiorstwo społeczne, kogo wspieramy i komu dedykujemy produkty bądź usługi. Z drugiej strony jest to diagnoza ekonomiczna, stanowiąca klucz do trwałego i efektywnego funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstw społecznych, w obszarze senioralnym. Istotnym elementem, mającym znaczący wpływ na skuteczny proces aktywizacji i edukacji osób starszych, jest stałe źródło finansowania podejmowanych działań. Uzależnienie jedynie od dostępnych grantów tzw. „grantozy”, nie sprzyja planowaniu długofalowych przedsięwzięć.

Podczas dyskusji podkreślono konieczność współpracy pomiędzy samorządami oraz instytucjami rynku pracy, a podmiotami ekonomii społecznej. Zdaniem prelegentów należy zwrócić większą uwagę na stosowanie klauzul społecznych w zamówieniach publicznych czy kreowanie preferencyjnych warunków do działania przedsiębiorstw społecznych, ze względu na ich reintegracyjny charakter. Duże znaczenie przypisano wymianie informacji m.in. o zasobach lokalowych, wolontariacie czy dostępnych źródłach finansowania.

Zważywszy na szeroki zakres tematyczny i złożoność problematyki należy stwierdzić, że przeprowadzony panel dyskusyjny może stać się przyczynkiem do dalszej pogłębionej dyskusji o roli jaką mogą odegrać podmioty ekonomii społecznej w obszarze srebrnej gospodarki.

 

 

Galeria zdjęć: