W dniu dzisiejszym odbyło się uroczyste podpisanie umowy partnerskiej na realizację projektu „Rodzina w centrum Etap I” . To już czwarta edycja projektu.

Wspólne partnerstwo pozwoli na realizację zintegrowanych systemowych  działań na rzecz rodzin w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2024-2026.

W uroczystości wziął udział  Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pan Piotr Całbecki.  Jest to kluczowy projekt województwa o znaczeniu strategicznym.

Celem projektu jest stworzenie spójnego i zintegrowanego systemu wsparcia dla rodzin naturalnych i zastępczych poprzez rozwój usług wspierających i aktywizujących rodziny w środowisku lokalnym o charakterze profilaktyczno-edukacyjnym dla rodzin w województwie kujawsko-pomorskim. Podejmowane kompleksowe działania mają na celu wzmacnianie rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez zwiększenie dostępu do szerokiego wachlarza usług społecznych świadczonych w lokalnej społeczności. System wsparcia rodziny i pieczy zastępczej  w województwie kujawsko-pomorskim jest  tworzony od 2016 roku przy współfinansowaniu ze środków EFS.

Partnerami w projekcie są wszystkie powiaty ziemskie oraz miasta na prawach powiatu w województwie kujawsko-pomorskim oraz organizacja pozarządowa, wyłoniona w otwartym naborze na partnera krajowego - Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych „Daj Szansę” w Toruniu. Partnerem wiodącym w projekcie jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w imieniu którego zadania będzie realizował Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.

Wartość projektu 47 444 338,63 zł, w tym z dofinansowania 45 072 121, 69 zł.