Zarząd Województwa Kujawsko- Pomorskiego przyjął uchwałę nr 12/607/24 w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego nr FEKP.08.25-IZ.00-0003/23 pn. „Rodzina w centrum Etap I”.

Celem projektu jest stworzenie spójnego i zintegrowanego systemu wsparcia dla rodzin naturalnych i zastępczych poprzez rozwój usług wspierających i aktywizujących rodziny w środowisku lokalnym o charakterze profilaktyczno-edukacyjnym dla rodzin w województwie kujawsko-pomorskim.

Projekt koncentrować się będzie na zapewnieniu wsparcia rodzinom biologicznym w ramach prewencji umieszczania dzieci w pieczy zastępczej oraz na doskonaleniu sposobu funkcjonowania systemu pieczy zastępczej, tak by w jego centrum znajdowało się zawsze dziecko/młody człowiek i zapewnienie mu bezpiecznego i wspierającego miejsca do życia.

W ramach projektu „Rodzina w centrum Etap I” rodziny objęte będą pomocą, która zapewni im lepsze funkcjonowanie. Rodziny naturalne, a także rodziny zastępcze, będą mieć równy dostęp do całego wachlarza wsparcia poradnictwa, w tym pedagogów, psychologów, logopedów, prawników. Ważnym elementem projektu „Rodzina w centrum Etap I”  jest Akademia Usamodzielnienia będąca wsparciem młodych ludzi w usamodzielnianiu się, które ma być procesem , przygotowującym ich do efektywnego wejścia w dorosłe życie. Pomoc obejmie także rodziców i dzieci, u których zdiagnozowano FASD – Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych.

Zadanie współfinansowane z Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 FEKP.08.25-IZ.00-0003/23, Priorytet 8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie 08.25 Usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.

Całkowita wartość projektu  47 444 338,63 zł , w tym dofinansowanie projektu wynosi 45 072 121,69 zł.