„Społeczne zamówienia publiczne jako instrument ułatwiający dostęp podmiotów ekonomii społecznej do realizacji zamówień publicznych” – taki był temat spotkania dedykowanego przedstawicielom centrów usług społecznych (CUS), którego organizatorem był Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.

Przedstawiciele centrów usług społecznych oraz ośrodków pomocy społecznej, które są na etapie przekształcania się w CUS, spotkali się w piątek 7 czerwca 2024 roku. Ekspertem był pan Tomasz Schimanek, który przybliżył zebranym tematykę społecznych zamówień publicznych w kontekście współpracy CUS-ów z podmiotami ekonomii społecznej, do czego są zobowiązane w ramach realizowanych projektów. Dyskusja skupiała się przede wszystkim wokół możliwości zlecania zadań publicznych podmiotom ekonomii społecznej oraz rozwiązań ułatwiających podmiotom ekonomii społecznej realizację zamówień publicznych.