Trampolina to nie tylko Młodzieżowe Centra powstałe dla osób objętych nadzorem kuratorskim. To także liczne działania realizowane w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych i w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii. W ramach projektu w placówkach tych prowadzone są zajęcia politechniczne, cukiernicze, Trening Zastępowania Agresji, EEG Biofeedback, kynoterapia, artterapia i wiele innych.  

Uczestniczy w wizytach zawodoznawczych oraz wyjeżdża na targi pracy, np. targi innowacyjnych rozwiązań przemysłowych Warsaw Industry Week. Młodzież poznaje również liczne alternatywne formy spędzania czasu wolnego, a także rozwija swoje zainteresowania i zdolności na zajęciach zespołu muzycznego, teatru profilaktycznego. Bierze również udział w wolontariacie.

 

Fotorelacja:

 

 

 

Działania realizowane w ramach projektu Trampolina, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.2 Aktywne włączenie młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym.