Informujemy, iż rozpoczynają się bezpłatne szkolenia w ramach projektu pn. „Akademia wspierania rodziny i pieczy zastępczej”, w ramach  Osi priorytetowej: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania: 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

Szkolenia odbywają się w ramach projektu: „Akademia wspierania rodziny i pieczy zastępczej”, którego realizatorem jest OSB s.c. w partnerstwie z Wyższą Szkołą Pedagogiczną im. J. Korczaka w Warszawie (Lider Projektu) oraz Towarzystwem Nasz Dom z Warszawy (Partner Projektu).

Pełna informacja i szczegóły znajdują się na stronie internetowej Grupy OSB :   http://www.topszkolenia.pl/projekty-unijne/akademia-wspierania-rodziny-i-pieczy-zastepczej oraz na na stronie internetowej Lidera

Projekt polega na podniesieniu kompetencji przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz przedstawicieli służb zaangażowanych w realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Szkolenia są skierowane do przedstawicieli następujących grup zawodowych z obszaru województw – łódzkiego, mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego:

 • asystentów rodziny;
 • pracowników placówek wsparcia dziennego w tym: kierowników placówek wsparcia dziennego, wychowawców, psychologów, pedagogów, osoby prowadzące terapię, opiekunów dziecięcych;
 • rodziny wspierające oraz inne osoby prowadzące prace z rodziną lub zajmujące i opieką i pomocą w opiece i wychowaniu dziecka;
 • koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej;
 • pracowników organizatora rodzinnej pieczy zastępczej;
 • pracowników Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie zaangażowanych w realizację zadań związanych z organizacją pieczy zastępczej;
 • pracowników placówek opiekuńczo - wychowawczych w tym: dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych (lub centrum), również placówek typu rodzinnego, pedagogów, psychologów, osoby prowadzącą terapię, opiekunów dziecięcych, pracowników socjalnych w placówce;
 • rodziny zastępcze oraz  prowadzące rodzinne domy dziecka;
 • pracowników regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych;
 • pracowników interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych oraz ośrodków adopcyjnych;
 • pracowników wojewody realizujących  zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
 • przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości (sędziów, kuratorów) zajmujących się rodziną;
 • przedstawicieli oświaty (m.in. pedagogów i psychologów szkolnych, wychowawców);
 • przedstawicieli systemu zdrowia (lekarzy, pielęgniarki).

Ustalono terminy i tematy szkoleń na I kwartał 2018 roku.

 • 23 i 24 stycznia 2018 r. – Podstawy nauki o więzi – szkolenie dla osób bezpośrednio pracujących z dziećmi i rodzinami
 • 25 i 26 stycznia 2018 r. – Wypalenie zawodowe – szkolenie dla osób bezpośrednio pracujących z dziećmi i rodzinami
 • 30 i 31 stycznia 2018 r. – Wypalenie zawodowe – szkolenie dla kadry zarządzającej
 • 31 stycznia i 1 lutego 2018 r. – Przygotowanie do usamodzielnienia – szkolenie dla osób bezpośrednio pracujących z dziećmi i rodzinami
 • 5 i 6 lutego 2018 r. – Psychopedagogika traumy – szkolenie dla osób bezpośrednio pracujących z dziećmi i rodzinami
 • 6 i 7 lutego 2018 r. – Rozwiązywanie problemów wychowawczych – szkolenie dla osób bezpośrednio pracujących z dziećmi i rodzinami
 • 7 i 8 lutego 2018 r. – Praca zespołowa na rzecz dziecka i rodziny – szkolenie dla osób bezpośrednio pracujących z dziećmi i rodzinami
 • 13 i 14 lutego 2018 r. – Narzędzia pracy koordynatora – szkolenie dla osób bezpośrednio pracujących z dziećmi i rodzinami
 • 15 i 16 lutego 2018 r. – Systemowe teorie rodziny i ich praktyczne aspekty – szkolenie dla osób bezpośrednio pracujących z dziećmi i rodzinami
 • 20 i 21 lutego 2018 r. – Analiza (diagnoza) sytuacji rodzinnej – szkolenie dla osób bezpośrednio pracujących z dziećmi i rodzinami
 • 21 i 22 lutego 2018 r. – Szkolenie obejmujące zamówienia publiczne
 • 27 i 28 lutego 2018 r. – Narzędzia pracy z rodziną – szkolenie dla osób bezpośrednio pracujących z dziećmi i rodzinami
 • 1 i 2 marca 2018 r. – Asystent rodziny – metodyka, uprawnienia i dokumentowanie pracy z rodziną – szkolenie dla osób bezpośrednio pracujących z dziećmi i rodzinami
 • 6 i 7 marca 2018 r. – Doskonalenie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych, umiejętności radzenia sobie w procesie wychowawczym – szkolenie dla osób bezpośrednio pracujących z dziećmi i rodzinami
 • 13 i 14 marca 2018 r. – Diagnoza rodziny jako skuteczne narzędzie w procesie pomocy rodzinie – szkolenie dla osób bezpośrednio pracujących z dziećmi i rodzinami
 • 15 i 16 marca 2018 r. – Systemowe teorie rodziny i ich praktyczne aspekty – szkolenie dla służb współpracujących i tworzących system wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz adopcji
 • 20 i 21 marca 2018 r. – Podstawy nauki o więzi – szkolenie dla służb współpracujących i tworzących system wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz adopcji.