Rozpoczęła się realizacja projektu pn. „Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu - projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów”, który realizowany jest przez Kujawsko-Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w partnerstwie z Województwem Kujawsko-Pomorskim – Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu.

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do różnorodnych form niestacjonarnych usług opiekuńczych dla niesamodzielnych osób starszych oraz rozwój usług ukierunkowanych na podnoszenie umiejętności opiekuńczych dla opiekunów faktycznych, osób świadczących dzienną opiekę, wolontariuszy oraz osób realizujących usługi sąsiedzkie na obszarze 30 gmin województwa kujawsko-pomorskiego.

Grupę docelową stanowią niesamodzielne osoby starsze (które ukończyły 60 rok życia) zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, posiadające status osób niesamodzielnych.

W ramach projektu planowany jest szereg działań skierowanych do osób starszych, m.in. rozwój usług opieki dziennej świadczonych przez przeszkolonych opiekunów, pomoc sąsiedzka oraz wolontariat opiekuńczy. Przewidziane są także działania na rzecz opiekunów faktycznych zarówno w zakresie podniesienia ich kompetencji (poprzez warsztaty, szkolenia, domowe wizyty instruktażowe oraz poradnictwo specjalistyczne), jak również poprzez zapewnienie im dodatkowego wsparcia celem odciążenia od codziennej opieki nad seniorem. Elementem spajającym wszystkie te działania będzie utworzenie i uruchomienie Regionalnego Centrum Informacji Senioralnej, który odpowiadać będzie m.in. za budowę i prowadzenie tematycznego portalu informacyjnego dla osób starszych, wprowadzenie systemu teleopieki, dyżury osobiste oraz organizowanie tematycznych spotkań służących podnoszeniu wiedzy w obszarze profilaktyki zdrowotnej i opieki nad niesamodzielnymi osobami starszymi.

W ramach projektu ww. pomocą zostanie objętych 386 niesamodzielnych osób starszych, z usług ukierunkowanych na podnoszenie umiejętności opiekuńczych skorzysta 250 opiekunów faktycznych, 36 osób świadczących dzienną opiekę, 86 wolontariuszy oraz 80 osób realizujących usługi sąsiedzkie.

Projekt potrwa do 31 grudnia 2019 r.

Projekt realizowany jest ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

Zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej, gdzie będziemy na bieżąco informować o działaniach podejmowanych w ramach projektu.