W siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu spotkali się przedstawiciele Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, powiatów ziemskich i grodzkich w celu podpisania umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu „Rodzina w Centrum 2”.

W dniu 23 stycznia 2018 w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu przy ul. Bartkiewiczówny 93 spotkali się przedstawiciele samorządu województwa Kujawsko-Pomorskiego, powiatów ziemskich i grodzkich w celu podpisania umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu „Rodzina w Centrum 2”.

Celem partnerstwa jest wspólne przygotowanie i realizacja projektu „Rodzina w Centrum 2”, który jest odpowiedzią na potrzeby rodzin w regionie, a także kontynuacją realizowanego w latach 2016-2018 projektu Rodzina w Centrum. Partnerstwo będzie miało za zadanie wspieranie rozwoju usług społecznych kierowanych do rodzin, zwłaszcza rodzin zastępczych oraz rodzin naturalnych borykających się z różnymi dysfunkcjami czy problemami opiekuńczo-wychowawczymi.

Podpisanie umowy o partnerstwie było zwieńczeniem wcześniejszych prac i spotkań. Dokument został podpisany przez 23 podmioty, reprezentowane przez działających w imieniu samorządów przedstawicieli powiatowych centrów pomocy rodzinie, miejskich ośrodków pomocy rodzinie, miejskiego ośrodka pomocy społecznej oraz w imieniu Samorządu Województwa – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu. Samorządy będą działały wspólnie, tak aby wzajemnie się dopełniając i wykorzystując wcześniej zdobyte doświadczenie, realizowały projekt na rzecz poprawy warunków życia rodzin w województwie kujawsko-pomorskim.

 

 

 

 

O projekcie partnerskim  RODZINA W CENTRUM 2

Projekt „Rodzina w Centrum2” realizowany w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne Społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych RPO WKP 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego zaplanowany do realizacji w okresie od  1 lipca 2018 r do 30 czerwca 2020 r jest kontynuacją obecnie realizowanego projektu „Rodzina w Centrum” – do 30 czerwca 2018 r. Projekt będzie realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w partnerstwie z 22 partnerami: 19 powiatami ziemskimi oraz 3 miastami na prawach powiatu

Łącznie projekt obejmie ponad 2922 uczestników.

Ogólna wartość projektu wynosi: 12 318 179 000,00 zł, w tym:

Dofinansowanie: 11 332 724,50 zł

Wkład własny:  985 455,00 zł

CEL: Zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej poprzez zbudowanie jednego zintegrowanego systemu pomocy dla rodzin w WKP do 30.06.2020

ZADANIA: W ramach projektu zostaną zrealizowanie następujące zadania:

 1. Wsparcie rodziny naturalnej i zastępczej w formach zdeinstytucjonalizowanych jako element procesu aktywizacji społecznej;
 2. Przejście z opieki instytucjonalnej do usług świadczonych w lokalnej społeczności poprzez tworzenie rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci;
 3. Doskonalenie kadry poprzez usługi szkoleniowe, doradcze i specjalistyczne dla osób sprawujących pieczę zastępczą;

  Nowe zadania:
 4. Usługi w mieszkaniach wspomaganych, obejmujące rozwój usług w mieszkaniach treningowych;
  W ramach zadania utworzone zostaną 2 mieszkania treningowe w powiecie aleksandrowskim i sępoleńskim
 5. Działania służące wspieraniu rodzin i osób w wypełnianiu ról społecznych i opiekuńczo-wychowawczych realizowane przez placówki wsparcia dziennego.
  Zadanie realizowane będzie we Włocławku  w placówkach wsparcia dziennego – świetlicach ZEFIR oraz ZORZA.


Zaplanowane w projekcie formy wsparcia:

 • specjalistyczne poradnictwo rodzinne, w tym: pedagogiczne (łącznie 2972 godz.);
 • poradnictwo prawne (łącznie 1552 porady);
 • poradnictwo psychologiczne (łącznie 5282 godz.);
 • poradnictwo psychiatryczne  (łącznie 777 porad);
 • mediacje dla rodzin zastępczych  i naturalnych  (łącznie 537 godz.),
 • terapia rodzinna /grupowa i indywidualna (łącznie 1330 spotkań);
 • warsztaty 1-dniowe dla rodzin naturalnych i zastępczych zwiększające kompetencje rodziców (łącznie 183 warsztaty) wraz z zajęciami animacyjnymi dla dzieci uczestników warsztatów,
 • warsztaty socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży w wiek od 7 do 14 lat (łącznie 120 warsztatów);
 • grupy wsparcia dla rodzin naturalnych i zastępczych (łącznie 223 spotkania grup);
 • szkolenia dla wolontariuszy 1-dniowe (łącznie 16 szkoleń);
 • wyjazdy edukacyjne z elementami integracji służ wzmacnianiu więzi i relacji pomiędzy rodzicami i dziećmi (łącznie 43 wyjazdy 5-dniowe);
 • superwizja rodzin zastępczych (łącznie 386 godz.);
 • warsztaty dla osób usamodzielnianych, przebywających w pieczy wzmacniające ich kompetencje w wypełnianiu ról społecznych (łącznie 86 warsztatów);
 • bony edukacyjne dla opuszczających pieczę zastępczą (łącznie 71 bonów);
 • warsztaty "Moje emocje" dla dzieci przebywających w pieczy oraz z rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi (łącznie 68 cykli).


Zadania ROPS

Zadanie 2

 • Zorganizowanie 2 spotkań edukacyjnych w latach 2019, 2020,  dotyczących  tworzenia i wsparcia rodzinnych  form pieczy zastępczej .
 • zorganizowanie 3 wizyt studyjnych 2018,2019  na terenie Polski, podczas których  zaprezentowane zostaną  dobre praktyki w zakresie działań na rzecz wsparcia rodziny i dziecka
 • szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej,

Zadanie 3

 • W latach 2018-2020 zorganizowanie 12 szkoleń oraz 7 kursów specjalistycznych wraz z doradztwem indywidualnym na każdym szkoleniu.