22.02 2018 w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu spotkali się specjaliści ds. wsparcia rodziny i pieczy zastępczej zatrudnieni w Centrach Wspierania Rodziny, aby przedyskutować dotychczasowe działania realizowane w ramach projektu ”Rodzina w Centrum”, a przede wszystkim  udoskonalić wypracowane mechanizmy wspierające i poprawiające jakość usług świadczonych rodzinom.

Podczas spotkania omówiono wydarzenia i czekające nas zadania, a także przekazano informacje dotyczące bieżącej realizacji projektu „Rodzina w Centrum”, w tym: diagnozowanie, planowanie ścieżki wsparcia, podejmowanie współpracy z innymi instytucjami, w zakresie wsparcia rodzin. Oczywiście jednym z ważniejszych elementów spotkania była wymiana doświadczeń, gdyż wiele możemy się od siebie nauczyć. Stawiamy przecież na rozwój i poprawę sytuacji rodzin, które trafiają do naszych Centrów, a w związku z tym, na jakość kierowanych do tych rodzin działań. Dzięki projektowi stworzyliśmy w powiatach miejsca, które są bezpiecznym azylem dla naszych rodzin i ich dzieci, zapewniają im wsparcie w kryzysach i dają możliwość rozwoju. Szczególną troską staramy się otaczać rodziny zastępcze, rodziny z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, dzieci i młodzież przebywająca w pieczy zastępczej oraz młodzież tę pieczę opuszczająca. To właśnie z myślą o nich i dla nich dedykowany jest projekt „Rodzina w Centrum”.