Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło dodatkowy nabór ofert w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, edycja w 2018 r. Wsparcie można otrzymać na tworzenie oraz bieżące funkcjonowanie domów i klubów „Senior+”.

Dodatkowy nabór dotyczy realizacji zadań w ramach modułu I (utworzenie Dziennych Domów „Senior+” i utworzenie Klubów „Senior+”) oraz modułu II konkursu (zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek). Dofinansowanie w ramach modułu II dotyczy wyłącznie placówek utworzonych w latach 2015-2017 w ramach programu „Senior+”.

Wysokość środków planowana na realizację zadań wynosi 25,6 mln zł.

Ofertę w wersji papierowej należy przesłać listem poleconym do Urzędu Wojewódzkiego, właściwego ze względu na położenie gminy lub powiatu, na terenie której prowadzona jest lub będzie placówka „Senior+” lub złożyć osobiście we właściwym Urzędzie Wojewódzkim w terminie do dnia 20 marca 2018 r. (decyduje data wpływu do urzędu).

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone nie później niż do dnia 20 kwietnia 2018 r.

Szczegółowe informacje o dodatkowym naborze na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, pod poniższym linkiem:

https://www.mpips.gov.pl/seniorzyaktywne-starzenie/program-senior/rok-2018/ogloszenie-o-dodatkowym-naborze-ofert-w-ramach-programu-senior/