Podopiecznym Młodzieżowych Centrów prowadzonych w ramach projektu „Trampolina” nie są straszne zimowe mrozy, z zapałem uczestniczą więc w proponowanych im formach wsparcia związanych z wyjściami i wyjazdami do różnorakich instytucji kultury i rozrywki.

Wśród odwiedzonych miejsc znalazło się toruńskie Planetarium, Jump Arena, CKK Jordanki oraz kręgielnie i siłownie. Uczniowie chętnie wzięli udział także w zorganizowanym w lutym bieżącego roku wypoczynku zimowym obejmującym m.in. spotkanie z psychologiem, warsztaty taneczne, warsztaty plastyczne, kurs pierwszej pomocy, grę w bowling, wizytę w Centrum Ekologii oraz zajęcia na świeżym powietrzu – sporty zimowe.

 

Poniżej krótka fotorelacja z ostatnich aktywności:

 

 

Alternatywne formy spędzania czasu wolnego są organizowane w ramach projektu „Trampolina”, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.2 Aktywne włączenie młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym.