Dnia 11.04.2018r. w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu odbyło się wspólne spotkanie dyrektorów, kierowników PCPR/MOPS/MOPR oraz specjalistów ds. wsparcia rodziny i pieczy zastępczej realizujących program „Rodzina w Centrum”.

Podczas spotkania podpisano aneks do umowy o Partnerstwie oraz omówiono realizację nowych form wparcia rodziny, w tym realizację kursu efektywnej nauki. Spotkanie dotyczyło także wypracowania wspólnych działań i propagowania idei rodzicielstwa zastępczego, których podsumowaniem mają być obchody Dni Rodzicielstwa Zastępczego w czerwcu br.

Program „ Rodzina w Centrum” dedykowany jest rodzinom zastępczym, rodzinom z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, dzieciom i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej oraz młodzieży tę pieczę opuszczającą.