W miniony piątek w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku odbyło się seminarium podsumowujące realizację projektu „Trampolina”, zorganizowane przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu oraz Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego Aditus.

Przybyłych gości powitał Członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Sławomir Kopyść. Wykład inauguracyjny wygłosił prof. Mariusz Jędrzejko z Centrum Profilaktyki Społecznej, wzbudzając ogromne zainteresowanie wśród zgromadzonych tematem zachowań ryzykownych u nastolatków w ujęciu socjopedagogicznym.

 

Ponadto uczestnicy wysłuchali prelekcji Prezes Sądu Okręgowego we Włocławku - Ewy Felińczak, Naczelnika Wydziału Kurateli z Ministerstwa Sprawiedliwości - Henryka Pawlaczyka, Głównego Specjalisty w Wydziale Kurateli - Ewy Schneider, Naczelnika Wydziału Oświaty ze Starostwa Powiatowego w Mogilnie - Andrzeja Konieczki oraz Kuratora Okręgowego we Włocławku - Pawła Urbańskiego.

 

Poniżej fotorelacja ze wspomnianego wydarzenia:

  

 

Projekt „Trampolina”, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.2 Aktywne włączenie młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym.