Rozpoczyna się kolejna tura bezpłatnych szkoleń w ramach projektu pn. „Akademia wspierania rodziny i pieczy zastępczej”.

Szkolenia odbywają się w ramach projektu: „Akademia wspierania rodziny i pieczy zastępczej”, którego realizatorem jest OSB s.c. w partnerstwie z Wyższą Szkołą Pedagogiczną im. J. Korczaka w Warszawie (Lider Projektu) oraz Towarzystwem Nasz Dom z Warszawy (Partner Projektu).

Zgłoszenia na szkolenia: http://wspieranierodziny.wspkorczak.eu

Pełna informacja i szczegóły znajdują się na stronie internetowej Grupy OSB:   http://www.topszkolenia.pl/projekty-unijne/akademia-wspierania-rodziny-i-pieczy-zastepczej 

Szkolenia są skierowane do przedstawicieli następujących grup zawodowych z obszaru województw – łódzkiego, mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego:

 • asystentów rodziny;
 • pracowników placówek wsparcia dziennego w tym: kierowników placówek wsparcia dziennego, wychowawców, psychologów, pedagogów, osoby prowadzące terapię, opiekunów dziecięcych;
 • rodzin wspierających oraz innych osób prowadzących pracę z rodziną lub zajmujących się  opieką i pomocą w opiece i wychowaniu dziecka;
 • koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej;
 • pracowników organizatora rodzinnej pieczy zastępczej;
 • pracowników Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie zaangażowanych w realizację zadań związanych z organizacją pieczy zastępczej;
 • pracowników placówek opiekuńczo - wychowawczych w tym: dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych (lub centrum), również placówek typu rodzinnego, pedagogów, psychologów, osoby prowadzącą terapię, opiekunów dziecięcych, pracowników socjalnych w placówce;
 • rodziny zastępcze oraz  prowadzące rodzinne domy dziecka;
 • pracowników regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych;
 • pracowników interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych oraz ośrodków adopcyjnych;
 • pracowników wojewody realizujących  zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
 • przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości (sędziów, kuratorów) zajmujących się rodziną;
 • przedstawicieli oświaty (m.in. pedagogów i psychologów szkolnych, wychowawców);
 • przedstawicieli systemu zdrowia (lekarzy, pielęgniarki).

 

Ustalono terminy i tematy szkoleń na II kwartał 2018 roku.

 

Organizator – Wyższa szkoła pedagogiczna im. Janusza Korczaka w warszawie

Miejsca szkolenia – Wydział nauk Społecznych ul. Urbanistów 3, Warszawa

Szkolenia dla kadry zarządzającej

 • 22-23 maja 2018 r. – Współpraca na rzecz dziecka i rodziny – opracowanie lokalnego systemu wspierania rodziny
 • 29-30 maja 2018r. – Pozyskiwanie funduszy i zarządzanie projektami

Szkolenia kompetencji osób bezpośrednio pracujących z dziećmi i rodzinami

 • 10-11 maja 2018r. Praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami
 • 15-16 maja 2018r. Praca z rodzina z problemem uzależnienia
 • 17-18 maja 2018r. Profilaktyka i reagowanie na niebezpieczne zachowania w cyber przestrzeni – infoholizm, cyberprzemoc, hazard on-line
 • 17-18 maja 2018r. Profilaktyka uzaleznień czynnościowych: uzależnienie od komputera i internetu, fonoholizm, zakupoholizm
 • 5-6 czerwca 2018r, Profilaktyka uzależnień związanych z zaburzeniami odżywiania i postrzeganiem ciała (anoreksja, bulimia, ortoreksja, bioreksja, tanoreksja)
 • 5-6 czerwca 2018r. Przemoc w rodzinie – rozpoznanie, interwencja   

 

 

Organizator – Towarzystwo Nasz Dom,

Miejsce szkolenia - Ośrodek Konferencyjno-Szkoleniowy 4 Żywioły Falenty Al. Hrabska 4, 06-090 Raszyn      

Szkolenia dla kadry zarządzającej

 • 14-15 maja 2018r. „Oswoić konflikt” – zarządzanie konfliktem w zespole,
 • 25-26 czerwca 2018r. „Oswoić konflikt” – zarządzanie konfliktem w zespole

Szkolenia kompetencji osób bezpośrednio pracujących z dziećmi i rodzinami

 • 14-15 maja 2018r. Doskonalenie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych, umiejętności radzenia sobie w procesie wychowawczym
 • 17-18 maja 2018r. Asystent rodziny – metodyka, uprawnienia i dokumentowanie pracy z rodziną
 • 17-18 maja 2018r. Znaczenie więzi w rozwoju dziecka, praca z podopiecznymi z zaburzoną więzią. Podstawy nauki o więzi
 • 21-22 maja 2018r. Zrozumieć rodzinę. Plan pracy z rodziną jako skuteczne narzędzie pomocy.
 • 11-12 czerwca 2018r. Doskonalenie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych, umiejętności radzenia sobie w procesie wychowawczym.
 • 11-12 czerwca 2018r. Zrozumieć rodzinę. Plan pracy z rodziną jako skuteczne narzędzie pomocy.
 • 14-15 czerwca 2018r. Asystent rodziny – metodyka, uprawnienia i dokumentowanie pracy z rodziną
 • 14-15 czerwca 2018r. Znaczenie więzi w rozwoju dziecka, praca z podopiecznymi z zaburzoną więzią. Podstawy nauki o więzi

 

 

Organizator szkolenia - Grupa OSB s.c. w Olsztynie

Miejsce szkolenia: Al. Warszawska 105/4h, 10-701 Olsztyn

 • 9-10 maja 2018r. Analiza (diagnoza) sytuacji rodzinnej i narzędzia pracy z rodziną
 • 15-16 maja 2018r. Systemowe teorie rodziny i ich praktyczne aspekty
 • 17-18 maja 2018r. Asystent rodziny – metodyka, uprawnienia i udokumentowanie pracy z rodziną
 • 23-24 maja 2018r. Przygotowanie do usamodzielnienia
 • 24-25 maja 2018r. Wypalenie zawodowe
 • 6-7 czerwca 2018r. Diagnoza rodziny jako skuteczne narzędzie w procesie pomocy rodzinie
 • 12-13 czerwca 2018r. Narzędzia pracy koordynatora
 • 12-13 czerwca 2018r. Psychopedagogika traumy
 • 14-15 czerwca 2018r. Rozwiązywanie problemów wychowawczych