Warsztaty, panele dyskusyjne oraz wizyta w dwóch podmiotach ekonomii społecznej - tak wyglądało dwudniowe spotkanie przedstawicieli Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu  i akredytowanych Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej.

W dniach 24-25 maja 2018 r. roku odbyło się spotkanie wyjazdowe przedstawicieli akredytowanych Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z województwa kujawsko-pomorskiego i Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu.

W pierwszym dniu, przy wsparciu przez Pana Łukasz Waszaka ze Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP, które jest partnerem w projekcie „Spójna integracja regionalna ekonomii społecznej”, wypracowano plan i zasady współpracy Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z województwa kujawsko-pomorskiego i Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
w Toruniu na lata 2018-2019. Uczestnicy spotkania dokonali też analizy dotychczasowej współpracy (mocne i słabe strony), a także omówili rolę i znaczenia planu współpracy OWES/ROPS. Zakres współpracy oparto o podział zadań wynikający z zapisów Kujawsko-Pomorskiego Programu na Rzecz Ekonomii Społecznej do roku 2020.

Kolejnym elementem spotkania była dyskusja nad proponowanymi przez Instytucję Zarządzającą Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego kryteriami oceny oraz ustalenie minimalnego wymaganego poziomu wskaźników do planowanego konkursu w Poddziałaniu 9.4.1 „Rozwój Podmiotów sektora ekonomii społecznej” RPO WK-P (na prowadzenie OWES).

W drugim dniu spotkania, prowadzonego przez Pana Damiana Staniszewskiego, konsultanta regionalnego z Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych w ramach realizacji projektu „Spójna integracja regionalna ekonomii społecznej”, ustalono zasady nadawania statutu i prowadzenia rejestru przedsiębiorstw społecznych w terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

Następnie, w ramach zajęć integracyjnych oraz identyfikacji dobrych praktyk w zakresie funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej, uczestnicy spotkania mieli możliwość skorzystania z usług, które oferują dwa PES:

  • Wioska mydlarska, prowadzona przez spółkę non profit we Fiałkach
  • Park linowy, prowadzony przez Wielobranżową Spółdzielnię Socjalną TEODORYK w Górznie.