Rodzice zastępczy korzystali z bogatej oferty szkoleniowej, oferowanej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu. Od specjalistycznych kursów dotyczących technik zastępowania agresji, poprzez warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie aż po praktyczną naukę udzielania pierwszej pomocy. W szkoleniach i kursach specjalistycznych w latach 2016 – 2018 wzięło udział  169 osób.

Szkolenia i kursy realizowane były w ramach projektu partnerskiego, pn. „Rodzina w Centrum” w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, poddziałania 9.3.2 rozwój usług społecznych w ramach części rpo wkp 2014-2020 współfinansowanej z europejskiego funduszu społecznego.

W  specjalistycznych kursach i szkoleniach  od „Treningu zastępowania agresji” ,poprzez m.in. „RAD – zaburzenia więzi u dzieci – diagnoza i terapia”, „Adhd, bunt, opór– jak to opanować wśród dzieci?” ,      „Komunikacja w rodzinie - jak kierować swoim zachowaniem żeby wpływać na zachowanie dzieci.”  aż po kurs  praktycznej nauki udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, rodziny nabyły umiejętności prawidłowej komunikacji w rodzinie, rozwijały i doskonaliły umiejętności wychowawcze i komunikacyjne,  służące wspieraniu dzieci w rozwoju oraz umacnianiu warunków niezbędnych do prawidłowego ich wychowywania. Uczestnicy zgłębili wiedzę nt. współpracy z rodziną naturalną dziecka a przede wszystkim prawidłowych relacji w rodzinie i otrzymali dużo pozytywnego wzmocnienia niezbędnego do codziennej pracy z dziećmi.

Obecnie trwa ostatnie szkolenie nt. „Jak pracować z dzieckiem po stracie i traumie” gdzie rodzice mieli możliwość poznania  wpływu traumy rozwojowej na rozwój dziecka i całe jego życie, poznawali mechanizmy radzenia sobie z zachowaniami dziecka będącymi efektem doświadczeń traumatycznych i złożonej traumy rozwojowej oraz  poznali nowe strategie, techniki  i kompetencji w pracy z dziećmi  i nastolatkami dotkniętymi stratą i traumą.

Na wszystkich szkoleniach  uczestnicy byli bardzo aktywni, otwarci na nowe treści i doświadczenia. Chętnie dzielili się własnymi praktykami.  Uczestnictwo w szkoleniu wzmocniło ich poczucie skuteczności wychowawczej. Obecnie kończymy realizację szkoleń w ramach projektu  Rodzina w Centrum. Serdecznie dziękujemy za udział w szkoleniach  i zapraszamy na nowe spotkania  w ramach Rodziny w Centrum 2.

 

Kurs Pierwsza pomoc przedmedyczna:

 

Szkolenie Komunikacja w rodzinie: