W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odbyło się seminarium pn. „Wskaźnik aktywnego starzenia się w Polsce”.

W wydarzeniu, które odbyło się 18.06.18 r. w Warszawie udział wzięli: wiceminister Elżbieta Bojanowska, Vitalija Gaucaite Wittich z Europejskiej Komisji Gospodarczej oraz Ettore Marchetti z Komisji Europejskiej.

Na spotkaniu poruszane były kwestie dot. zjawiska starzenia się polskiego społeczeństwa - wg prognoz w 2050 r. osoby w wieku 60+ stanowić będą 40% populacji naszego kraju. Zaakcentowano również, że niezbędne są działania, których celem jest nie tylko wsparcie osób starszych, ale także zapewnienie im aktywności. Celom tym służą programy realizowane przez MRPiPS, m.in. „Senior+”, ASOS czy program „Opieka 75+”.

Wskaźnik aktywnego starzenia się (AAI) to narzędzie analityczne zapewniające bazę narzędzi do opracowywania i dostosowywania polityk aktywnego i zdrowego starzenia się. Indeks mierzy, w jakim stopniu wykorzystuje się potencjał osób starszych w odniesieniu do gospodarki i społeczeństwa (aktywne uczestnictwo w rynku pracy, uczestnictwo w życiu społecznym oraz prowadzenie aktywnego i zdrowego życia). Wskaźnik AAI mierzy także stopień, w jakim środowisko, w którym żyją starsi ludzie, umożliwia im starzenie się w sposób aktywny.

Celem seminarium było omówienie wyników AAI dla naszego kraju oraz ułatwienie stosowania i zrozumienia wskaźnika, który może być również wykorzystywany jako narzędzie monitorowania na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, śledząc postępy w realizacji Madryckiego Międzynarodowego Planu Działań na rzecz Starzenia się.

Źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej