Zabezpieczenie kredytów zaciąganych przez podmioty ekonomii społecznej, a tym samym wzmocnienie ich potencjału, to główny cel Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej, wdrażanego obecnie przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Fundusz Gwarancyjny to powołany w Banku Gospodarstwa Krajowego instrument dedykowany wsparciu podmiotów ekonomii społecznej, ubiegających się o kredyty w bankach spółdzielczych. Środki funduszu są przeznaczone na udzielanie gwarancji spłaty kredytów przyznawanych PES przez banki spółdzielcze, które zawarły z BGK umowę współpracy. O gwarancję mogą ubiegać się:

 • przedsiębiorstwa społeczne, w tym spółdzielnie socjalne;
 • podmioty reintegracyjne, których organem prowadzącym nie jest jednostka samorządu terytorialnego (CIS i KIS, ZAZ i WTZ);
 • organizacje pozarządowe lub prowadzące działalność pożytku publicznego instytucje działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania;
 • podmioty sfery gospodarczej, realizujące cel społeczny:
 • organizacje pozarządowa prowadzące działalność gospodarczą, z której zyski wspierają realizację celów statutowych;
 • spółdzielnie pracy, inwalidów i niewidomych;
 • spółki non-profit, o ile udział sektora publicznego w spółce wynosi nie więcej niż 50%.

 

Warto zwrócić uwagę na korzystne warunki gwarancji, a więc:

 • szeroki zasięg grupy docelowej: dla PES z całego kraju;
 • ułatwiony dostęp do finansowania rynkowego dla podmiotów o krótkiej historii działalności/braku historii kredytowej;
 • szerokie spektrum rodzajów kredytów objętych gwarancją: kredyty na bieżącą działalność, na cele rozwojowe lub inwestycyjne, w tym na: finansowanie działalności gospodarczej, finansowanie inwestycji, tworzenie nowych miejsc pracy, wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych oraz realizowanie kontraktów eksportowych;
 • długi okres gwarancji: do 102 miesięcy dla gwarancji zabezpieczających kredyty obrotowe i do 123 – kredyty inwestycyjne;
 • jednostkowa gwarancja do 80% kredytu i do 500 000,00 zł;
 • niska prowizja za udzielenie gwarancji: jedynie 0.5% od kwoty gwarancji za cały okres trwania gwarancji;
 • zabezpieczenie alternatywne dla PES nie posiadających majątku mogącego stanowić zabezpieczenie zaciąganego kredytu;
 • brak konieczności zabezpieczenia gwarancji na majątku PES; zabezpieczenie wyłącznie w formie weksla in blanco wraz z deklaracją.

Podstawowe warunki udzielenia gwarancji to: złożenie w Banku kredytującym wniosku o udzielenie gwarancji, posiadanie statusu mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa, prowadzenie działalności gospodarczej oraz posiadanie zdolności kredytowej, brak wypowiedzianych kredytów, zadłużenia przeterminowanego powyżej 30 dni i powyżej 500 zł, gwarancje mogą być udzielane łącznie do kwoty 1 000 000,00 złotych dla jednego PES.

Jak skorzystać ze wsparcia?  Wystarczy złożenie wniosku  o udzielenie gwarancji w banku kredytującym. Szczegółowe informacje na temat programu wsparcia, dostępne są także na stronie:  www.bgk.pl/ekonomia-spoleczna.